Där­för blev Kvil­les sa­lu­hall en full­träff

Kva­li­tets­kött, blo­mar­range­mang och väl­lag­ra­de os­tar. Ha­de in­te Sham­si Naei­mai va­rit så en­vis ha­de det kanske in­te va­rit en själv­klar­het i Kvil­le. I hel­gen fi­rar hen­nes äls­ka­de sa­lu­hall femår­sju­bi­le­um.

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 -

Den som kan sin Hi­sings­hi­sto­rik vet att det in­te skul­le ha fun­nits nå­gon sa­lu­hall i Kvil­le­bäc­ken om det in­te vo­re för Sham­si Naei­mai. Nu fi­rar hal­len fem fram­gångs­ri­ka år.

– För fem år se­dan var kom­mu­nal­rå­det An­ne­li Hult­hén här och in­vig­de sa­lu­hal­len. Folk kö­a­de ut­an­för. Det var fan­tas­tiskt, sä­ger Sham­si Naei­mai no­stal­giskt.

Den som kan sin Hi­sings­hi­sto­rik vet att det in­te skul­le ha fun­nits nå­gon sa­lu­hall i Kvil­le­bäc­ken om det in­te vo­re för Sham­si Naei­mai. När om­rå­det skul­le ex­plo­a­te­ras väg­ra­de hon in i det sista att säl­ja sin fa­miljs fas­tig­het med Ak­bars chark. Först när hon lo­vats en sa­lu­hall i ut­byte gav hon med sig.

– Först fick jag ba­ra hö­ra nej, nej, nej. Men Hi­sings­bor­na för­tjä­nar ock­så en sa­lu­hall, sä­ger hon. Det tog fy­ra år in­nan de gav sig.

När de väl gjor­de det följ-

de Sham­si Naei­mai ar­be­tet på nä­ra håll. Hon och hen­nes man ha­de haft chark i sa­lu­hal­len på Kungstor­get i cen­tra­la stan i många år och ha­de er­fa­ren­he­ter där­i­från.

– Jag var med och tja­ta­de he­la ti­den. Ibland tänk­te jag att nå­gon kom­mer att skju­ta mig så som jag låg på, sä­ger hon och skrat­tar. Men sa­lu­hal­len är min ba­by.

Bygg­na­den i gult te­gel fick myc­ket upp­märk­sam­het för sin ar­ki­tek­tur. Bland an­nat ut­sågs den till Gö­te­borgs bäs­ta bygg­nads­verk 2014 av ”Per och Al­ma Ols­sons fond”. På in­si­dan är sa­lu­hal­len li­te av ett fa­mil­je­fö­re­tag. Sham­sis man Ak­bar As­ga­ri skö­ter char­ken, hen­nes svär­son har hand om re­stau­rang­er­na och hen­nes dot­ter är drifts­chef.

Från någ­ra få verk­sam­he­ter 2013 har nu Sham­si Naei­mai fyllt sa­lu­hal­lens ytor. Re­stau­rang­er sam­sas med de­li­ka­tes­ser och blom­mor. Sa­lu­hal­len fylls då och då av konst från lo­ka­la konst­nä­rer och mu­sikun­der­håll­ning på hel­ger­na.

Just nu sak­nar Sham­si Naei­mai ingen­ting.

– Nej, nu har vi bland an­nat ut­veck­lat ter­ras­sen, med dansk in­red­ning och mar­ki­ser och vär­me, sä­ger hon.

Un­der de fem år som sa­lu­hal­len har va­rit en del av Kvil­le har stads­de­len ut­veck­lats.

– När mäk­lar­na ska säl­ja lä­gen­he­ter i om­rå­det nu har de all­tid med sa­lu­hal­len i sin re­klam. Sa­lu­hal­len är nå­got man skry­ter om. Det glä­der mig, sä­ger Sham­si Naei­mai. Li­na Pers­son li­na.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se

FO­TO: LI­NA PERS­SON

FEMÅR­SJU­BI­LE­UM. Sham­si Naei­mai, som dri­ver ju­bi­le­ran­de Kvil­le Sa­lu­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.