ACTIONHALLEN TVING­AS FLYT­TA

Lo­ka­ler­na på Bac­ka­plan ska ri­vas.

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 -

Lju­det från skruv­dra­gar­na ekar i Actionhallen i Lundby på Hi­sing­en. Det är ba­ra någ­ra da­gar till den tu­sen kvadrat­me­ter sto­ra lo­ka­len ska va­ra helt tom. Hö­gar­na av trä­reg­lar och ply­wood som kan an­vän­das för att byg­ga upp nya ram­per får för­va­ras ut­om­hus tills för­e­ning­en får till­trä­de till näs­ta lo­kal på mån­dag.

– Det har va­rit helt na­tur­ligt att stic­ka hit, träf­fa kom­pi­sar och åka, sä­ger 32 år gam­la Adam Sie­bing som har åkt in­li­nes i Actionhallen i fle­ra år. En så­dan här plats be­hövs verk­li­gen, det är många som vill åka. Det har det va­rit för många åka­re här på sisto­ne, ytan har in­te räckt till.

Till­fäl­lig lös­ning

När KFUM Ac­tions­ports gam­la lo­ka­ler på Bac­ka­plan, där de hål­lit till se­dan 2012, nu ska ri­vas har kom­mu­nen ge­nom Älv­stran­den step­pat in och ord­nat en till­fäl­lig er­sätt­nings­lo­kal i Fri­ham­nen. Tjäns­te­män­nen tror nog att för­e­ning­en kan hål­la till där i någ­ra år in­nan den lo­ka­len ock­så ska ri­vas, men kan in­te ge dem nå­got läng­re kon­trakt.

– De har verk­li­gen låst upp oss, vi får ba­ra ett år i ta­get, sä­ger Andre­as Hufvuds­son, verk­sam­hets­ut­veck­la­re på KFUM ac­tions­port. För att få peng­ar från All­män­na arvs- En så­dan här plats be­hövs verk­li­gen. fon­den el­ler Rik­sid­rotts­för­bun­det mås­te man ha kon­trakt på fy­ra år – då kan man få fle­ra hund­ra tu­sen. Men ing­en bi­drags­gi­va­re vill läg­ga peng­ar på nå­got som kan för­svin­na ef­ter ett år. Han suc­kar. – Men vi mås­te byg­ga upp verk­sam­he­ten i lo­ka­len i Fri­ham­nen även om det är jät­te­myc­ket jobb, vi har ing­et val. An­nars för­svin­ner vi ju, sä­ger han. Men vi vill ju ha en per­ma­nent lo­kal. Det är som att vi fort­fa­ran­de är lo­kal­lö­sa.

700 med­lem­mar

Se­dan star­ten 2012 har Actionhallen vux­it stort och har idag nä­ra 700 med­lem­mar. I hal­len åker med­lem­mar­na BMX, ska­te­board och in­li­nes, id­rot­ter som vux­it i po­pu­la­ri­tet på se­na­re år. Bland an­nat se­dan BMX och ska­te­board bli­vit OS-gre­nar. Actionhallen har he­la ti­den dri­vits av ung­do­mar. De som star­ta­de verk­sam­he­ten har nu bli­vit vux­na men fle­ra är fort­fa­ran­de ak­ti­va.

I hopp om att få hjälp av kom­mu­nen la­de Andre­as Hufvuds­son ett Gö­te­borgs­för­slag. Det fick 246 rös­ter och där- med fick id­rott- och för­e­nings­nämn­den ta upp för­sla­get. Men för­sla­get rös­ta­des ner.

– Det gjor­de vi för att de har fått en an­nan lo­kal, som vi har va­rit med och stöt­tat, sä­ger Bet­tan An­ders­son ( V), ord­fö­ran­de i idrotts- och för­e­nings­nämn­den.

Men de vill ha en per­ma­nent lo­kal. Hur kan ni hjäl­pa dem med det?

– Det för­står jag verk­li­gen att de vill ha. Men vi pla­ne­rar id­rotts­an­lägg­ning­ar i in­ve­ste­rings­no­mi­ne­ring­ar var fjär­de år. Det är den vägen man går och in­te ge­nom Gö­te­borgs­för­slag. Då skul­le vi kring­gå vå­ra eg­na ru­ti­ner. De får helt en­kelt sät­ta sig ner med lokal­för­med­ling­en vi har i sta­den och se vad de kan hit­ta.

Andre­as kas­tar ner en stor ply­wood­ski­va från ram­pen.

– Vi har bli­vit po­si­tivt be­möt­ta ti­di­ga­re för att vi har gjort ett stort ung­doms­ar­be­te och job­bat med in­klu­de­ring, bland an­nat när det gäl­ler tje­jer och ny­an­län­da, sä­ger han. Nu får vi fort­sät­ta att ja­ga lo­kal, vi vill in­te be­hö­va flyt­ta till nå­got till­fäl­ligt igen. Men vi har för­tro­en­de för Bet­tan An­ders­son. Adam Sie­bing hål­ler med. – Det här mås­te ju ba­ra lö­sas, an­nars går folk till par­ke­rings­hus och åker. Det hål­ler ju in­te hel­ler. Li­na Pers­son

Andre­as Hufvuds­son, verk­sam­hets­ut­veck­la­re på KFUM ac­tions­port, får hjälp av Ac­tionhal­lens med­lem­mar att mon­te­ra ner al­la ram­per.

FO­TO: LI­NA PERS­SON

SKRUVDRAGARE. Andre­as Hufvuds­son, verk­sam­hets­ut­veck­la­re på KFUM ac­tions­port, och in­li­neså­ka­ren Adam Sie­bing skru­var isär en ramp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.