Hon tar över när Kam­ne (MP) läm­nar

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

Ulf Kam­ne har haft fle­ra le­dan­de po­si­tio­ner i Mil­jö­par­ti­et i Gö­te­borg. Bland an­nat som ord­fö­ran­de i Fas­tig­hets­nämn­den och Bygg­nads­nämn­den, som kom­mu­nal­råd och som vice ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen.

Men nu väl­jer han att tac­ka för sig.

– Jag be­hö­ver äg­na tid åt fa­mil­jen och åt mig själv. Det är svårt att gö­ra det när man sit­ter på den här sto­len. Det här be­slu­tet har vux­it fram men den de­fi­ni­ti­va punk­ten är egent­li­gen nu när jag går ut med det, sä­ger Ulf Kam­ne.

Ute­slu­ter in­te come­back

Från och med års­skif­tet läm­nar han al­la si­na upp­drag in­om par­ti­et för det känns ”re­na­re”, men han ute­slu­ter in­te en come­back.

– Det kan va­ra så att jag tar på mig nå­got an­nat in­ternt in­om par­ti­et el­ler att jag åter­kom­mer se­na­re men det får ta sin tid, sä­ger han.

Ulf Kam­ne är stolt över myc­ket av det han och par­ti­et ge­nom­fört de se­nas­te åren. Fram­förallt hur de lyc­kats flyt­ta fram po­si­tio­ner­na in­om mil­jö- och håll­bar­hets­om­rå­det i sta­den.

Men det har ock­så fun­nits tuf­fa pe­ri­o­der. Sam­ar­be­tet bå­de in­om par­ti­et och med de öv­ri­ga röd­grö­na har in­te all­tid fun­ge­rat smärt­fritt.

– Ha­de vi haft 51 pro­cent av rös­ter­na ha­de vi in­te haft ett sa­m­ar­be­te. Det­sam­ma gäl­ler för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Vi sam­ar­be­tar för att vi be­hö­ver varand­ra, in­te för att vi tyc­ker om varand­ra. Men jag vill in­te över­dri­va det. Det är en del av po­li­ti­ken.

”Kan va­ra drä­ne­ran­de”

Som pro­fi­le­rad i frå­gor som mil­jö och in­vand­ring har Ulf Kam­ne ock­så fått ut­stå vad han be­skri­ver som ”mind­re trev­li­ga sam­tal”.

– Det ju fun­nits mejl och brev som är allt an­nat än trev­li­ga. Jag kan in­te sä­ga ”håll käf­ten och dra åt hel­ve­te” även om jag kanske vill det egent­li­gen. Man får va­ra ar­tig och kor­rekt vil­ket ibland kan va­ra drä­ne­ran­de. Mest har det hand­lat om frå­gor som rör in­vand­ring och en­sam­kom­man­de ung­do­mar, per­so­ner som öser hat.

– Det är en del av det som är job­bigt sam­man­lagt, sä­ger Ulf Kam­ne.

Vad ska du gö­ra nu?

– Me­dan jag har tänkt på det här om att in­te fort­sät­ta så har jag na­tur­ligt­vis sam­ti­digt tänkt ” Vad ska jag gö­ra i stäl­let?”. Men det finns ing­et klart, ing­et fär­digt. Det har förts lö­sa sam­tal men vi får se vad det kan bli. Det är myc­ket som ska fal­la på plats, sä­ger Ulf Kam­ne.

Plei­jel ny grupple­da­re

Ny grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et i Gö­te­borg blir Ka­rin Plei­jel. Hon har va­rit ak­tiv mil­jö­par­tist i 30 år och har den se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den va­rit skol­kom­mu­nal­råd.

– Det känns trå­kigt att Ulf in­te kom­mer le­da vårt ar­be­te un­der man­dat­pe­ri­o­den. Jag har stor re­spekt för hans be­slut, pri­vat­li­vet är väl­digt vik­tigt att vär­na, sä­ger hon.

Sam­ti­digt är hon mo­ti­ve­rad med att kom­ma igång med det nya upp­dra­get.

– Jag kän­ner mig myc­ket tag­gad för att ta över rod­ret och ser fram emot att fort­sät­ta trap­pa upp kli­matom­ställ­ning­en än­nu mer den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den. Det är bråt­tom. Vi mås­te kun­na se vå­ra barn i ögo­nen och kun­na sä­ga att vi gjor­de vad vi kun­de för att vän­da ut­veck­ling­en, sä­ger Ka­rin Plei­jel.

FO­TO: MAR­KUS AN­DERS­SON

MP-TOP­PEN LÄM­NAR. Ulf Kam­ne har va­rit med­lem i Mil­jö­par­ti­et se­dan bör­jan av 90-ta­let. Men det är först de se­nas­te 10 åren som han va­rit ak­tiv i po­li­ti­ken. Nu läm­nar han plats för Ka­rin Plei­jel i par­ti­top­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.