Ovän­tad ak­tör byg­ger nytt kvar­ter

Bräc­ke di­a­ko­ni ger sig in i bygg­bran­schen och ska­par ett nytt kvar­ter på Hi­sing­en – Leff­lers Park. Med bil­li­ga hy­res­rät­ter, verk­sam­hets­lo­ka­ler och ett LSS-bo­en­de är tan­ken att ska­pa nya mö­ten och bi­dra till in­teg­ra­tion.

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Vård och om­sorg har va­rit stif­tel­sens Bräc­ke di­a­ko­nis hu­vud­frå­gor i näs­tan 100 år. Nu ut­vid­gar de verk­sam­he­ten och byg­ger bo­stä­der.

– Grun­den är en stor in­teg­ra­tions­tan­ke ef­tersom vi har ett stort mark­om­rå­de med sto­ra möj­lig­he­ter att byg­ga. Vi kän­ner att vi som or­ga­ni­sa­tion vill få fler van­li­ga till gö­te­bor­ga­re till oss, sä­ger He­le­ne Mell­ström, vd, Bräc­ke di­a­ko­ni.

Bostads­kvar­te­ret kom­mer in­ne­hål­la LSS-bo­en­de, verk­sam­hets­lo­ka­ler och 80 hy­res­rät­ter i va­ri­e­ran­de stor­lek men de mind­re lä­gen­he­ter­na kom­mer att do­mi­ne­ra.

– Hu­set blir in­te bil­ligt men vi har haft en tan­ke om att bo­stä­der­na ska va­ra bil­li­ga att hy­ra. Vi byg­ger många små lä­gen­he­ter, et­tor. Kan man hål­la ner kvadrat­me­ter­na kan man hål­la ner hy­ran, sä­ger He­le­ne Mell­ström.

För­hopp­ning­en är att det nya kvar­te­ret blir en bland­ning av stu­den­ter, barn­fa­mil­jer och äld­re.

– Det är he­la idén och gär­na per­so­ner som tyc­ker det är kul att träf­fa folk. Hu­sen byggs med ytor för ge­men­skap som ter­ras­ser på ta­ken och ute­mil­jö för att um­gås i.

Pla­nen är att de nya bo­stä­der­na ska var in­flytt­nings­kla­ra un­der år 2020.

– Det­ta är ett förs­ta steg på allt vi kan byg­ga i om­rå­det. Vi ha­de gär­na byggt ett äldre­bo­en­de i näs­ta steg men då be­hö­ver vi av­tal med Gö­te­borgs kom­mun, sä­ger He­le­ne Mell­ström.

NYTT KVAR­TER. Bräc­ke di­a­ko­ni byg­ger ett nytt kvar­ter och vill bi­dra till in­teg­ra­tio­nen, sä­ger He­le­ne Mell­berg, vd, Bräc­ke di­a­ko­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.