Säk­ra­re vid Ram­bergsval­len

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Nu ska det bli bå­de tryg­ga­re och lät­ta­re att åka kol­lek­tivt från Ram­bergsval­len, håll­plat­sen när­mast Lund­by­ba­det, Ram­bergs­rin­ken och Bra­vi­da are­na.

Idag gör trap­por och en gång­tun­nel det krång­ligt att ta sig till och från håll­plat­sen men kom­mu­nen har nu på­bör­jat en upp­rust­ning och till­gäng­lig­hets­an­pass­ning av plat­sen. Un­der hös­ten kom­mer tun­neln un­der Hjal­mar Bran­tings­ga­tan att ri­vas och när allt är klart som­ma­ren 2019 kom­mer gå­en­de och cy­klis­ter istäl­let att ta sig över Hjal­mar Bran­tings­ga­tan via över­gångs­stäl­len. Has­tig­he­ten på ga­tan kom­mer då att sän­kas till 40 km/h. Fram till dess kom­mer ett kör­fält i var­de­ra rikt­ning i pe­ri­o­der att stäng­as av på Hjal­mar Bran­tings­ga­tan. Ock­så en del av Munke­dals­ga­tan kom­mer att va­ra avstängd. Kol­lek­tiv­tra­fi­ken kom­mer dock gå som van­ligt till och från Ram­bergsval­len un­der he­la 2018.

HÅLLPLATS. Ram­bergsval­lens hållplats kom­mer man till ge­nom att ta trap­por upp från en gång­tun­nel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.