GP läg­ger ner ut­del­ning – lä­sar­na får häm­ta själ­va Gö­te­borgs-pos­ten läg­ger ned dis­tri­bu­tio­nen av tid­ning­ar till söd­ra skär­går­den. Från om med den 1 de­cem­ber kom­mer pre­nu­me­ran­ter­na själ­va be­hö­va häm­ta tid­ning­en.

GöteborgDirekt – Hisingen - - GÖTEBORG - Gabri­el Tju­lan­der

Ex­akt vil­ka öar som kom­mer att på­ver­kas av för­änd­ring­en är i nu­lä­get svårt att sä­ga me­nar Christo­fer Ahlqvist, chefre­dak­tör på GP.

– Det är vis­sa de­tal­jer som in­te är kla­ra så i dag kan jag in­te sä­ga ex­akt när och vil­ka öar som på­ver­kas, sä­ger Christo­fer Ahlqvist.

– Men så fort vi har al­la de­tal­jer kla­ra så kom­mer vi gå ut med det till vå­ra pre­nu­me­ran­ter som på­ver­kas.

Det för­änd­ring­en prak­tiskt in­ne­bär är att de som pre­nu­me­re­rar på en tid­ning som de­las ut av VTD, Väst­svensk tid­nings­dis­tri­bu­tion, in­te läng­re kom­mer få den till sin brev­lå­da.

– Även här är in­te al­la de­tal­jer helt spi­ka­de men tro­ligt­vis kom­mer tid­ning­ar­na att le­ve­re­ras till en bryg­ga på re­spek­ti­ve ö där man får häm­ta sin tid­ning helt en­kelt, för­kla­rar Christo­fer Ahlqvist.

An­led­ning­en till be­slu­tet om den för­änd­ra­de dis­tri­bu­tio­nen är peng­ar.

– Kost­na­den för att de­la ut tid­ning­en i söd­ra skär­går­den är hög­re än vad pre­nu­me­ra­tions­in­täk­ten är – när det gäl­ler pap­pers­tid­nings­pre­nu­me­ra­tio­ner. Och vi, liksom många and­ra tid­nings­hus, mås­te an­pas­sa oss ef­ter hur lä­sar­na kon­su­me­rar ny­he­ter i dag. För att vi ska kun­na fort­sät­ta gö­ra kva­li­tets­jour­na­li­stik mås­te vi se över vå­ra kost­na­der, sä­ger Christof­fer Ahlqvist.

GÖ­TE­BORG TID­NINGS­DIS­TRI­BU­TION. ”Vi mås­te se över vå­ra kost­na­der,” sä­ger Christo­fer Ahlqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.