Slotts­skogs­rin­ken och Wal­lenstams­hal­len be­hö­ver er­sät­tas och nu lu­tar det åt att det blir en dubbeldäckad ishall som ska er­sät­ta dem. Det tog id­rott- och för­e­nings­för­valt­ning­en be­slut om i för­ra vec­kan.

GöteborgDirekt – Hisingen - - GÖTEBORG - Gabri­el Tju­lan­der

Det kom­mu­na­la bo­la­get Hi­gab fick i upp­drag att ta fram oli­ka a l t e rna t i v p å hur Slotts­skogs­rin­ken och Wal­lenstams­hal­len ska er­sät­tas. Ett unikt för­slag pre­sen­te­ra­des där två ishal­lar byggs ovan­på varand­ra.

– Id­rott- och för­e­nings­för­valt­ning­en, IOF, fö­reslog att man skul­le hit­ta en an­nan lös­ning då al­ter­na­ti­vet att byg­ga en ishall i två vå­ning­ar skul­le bli väl­digt dyrt till skill­nad från att byg­ga en tra­di­tio­nell, sä­ger An­nC­har­lot­te Hell­man, hand­läg­ga­re på för­valt­ning­en.

Ung­e­fär­li­ga kost­na­den för att byg­ga en tra­di­tio­nell ishall lig­ger på 75 mil­jo­ner kro­nor me­dan kost­na­den för en ishall i två vå­ning­ar skul­le lan­da på cir­ka 300 mil­jo­ner kro­nor. In­ve­ste­rings­kost­na­den skul­le istå fall Hi­gab stå för men även hy­ra, som ock­så blir hö­ger, läggs på IOF.

Un­der nämnd­mö­tet i tis­dags för­ra vec­kan val­de nämn­den, trots för­valt­ning­ens av­rå­dan, att gå vi­da­re med det dubbeldäc­ka­de al­ter­na­ti­vet.

– Det finns bå­de för och nack­de­lar med den här is­hal­len. En för­del är att man tar myc­ket mind­re marky­ta i an­språk och and­ra si­dan in­ne­bär det här sät­tet att byg­ga på en myc­ket hög­re kost­nad, sä­ger Ann-Charlotte Hell­man.

Skul­le bygg­na­tio­nen av två­vå­nings­ishal­len bli av blir det den förs­ta i Sve­ri­ge, idén har en­dast va­rit up­pe för dis­kus­sion på and­ra stäl­len.

Det mås­te va­ra väl­digt sta­bilt då isen är skör och spric­ker lätt, sä­ger An­nC­har­lot­te Hell­man.

DUBBELDÄCKAD. Idrotts- och för­e­nings­för­valt­ning­en vil­le ha bil­li­ga­re lös­ning, men nämnd­mö­tet val­de två­vå­nings­al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.