Polisen pre­ja­de in­brotts­tjuv ef­ter bil­jakt

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Nat­ten till tis­dag lar­ma­des po­lis till en bank­lo­kal i Kvil­le­bäc­ken. Vitt­nen ha­de sett två per­so­ner kros­sa en ru­ta och bä­ra ut bland an­nat da­to­rer från lo­ka­len. När polisen kom dit kör­de en av in­brotts­tju­var­na där­i­från i en sil­ver­fär­gad bil. Den and­ra in­brotts­tju­ven sprang från plat­sen. – Han kun­de gri­pas i när­om­rå­det, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Hans Lip­pens. Polisen ja­ga­de se­dan den and­ra in­brotts­tju­ven i en bil­jakt ge­nom Tingstads­tun­neln och se­dan upp mot Skår. Vid Sankt Sig­frids plan lyc­ka­des po­lis­pa­trul­len få stopp på bi­len ge­nom att pre­ja den. – Där kun­de vi gri­pa den and­ra per­so­nen ock­så. Det är två män i 40-års­ål­dern, sä­ger Hans Lip­pens. Män­nen är miss­tänk­ta för stöld ge­nom in­brott och vårds­lös­het i tra­fik. I bi­len hit­ta­de polisen stöld­god­set samt en ko­fot.

Verk­stads­ä­ga­re Ni­ma Fo­roog­hi på Nor­dic Au­to i Hi­sings Bac­ka, som har ut­setts till Sve­ri­ges bäs­ta bil­verk­stad av si­na kun­der. Det är bran­schi­ni­ti­a­ti­vet La­singoo, som sam­lar 2000 bil­verk­stä­der i Sve­ri­ge, som har de­lat med sig av sin da­ta. Verk­sta­den i Hi­sings Bac­ka får 4,8 av 5 po­äng.

Vårt mål har va­rit att kun­den ska kän­na sig trygg när de läm­nar in en bil till oss och då känns det fan­tas­tiskt bra att ti­den vi läg­ger ner gör vå­ra kun­der nöj­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.