Tju­var med ko­fot bröt sig in i gam­mal bank­lo­kal

KVIL­LE­BÄC­KEN

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

Tis­dag 9 oktober Kloc­kan 01:15 Polisen lar­mas till en bank­lo­kal i Kvil­le­bäc­ken där an­mä­la­re ser två per­so­ner kros­sa en ru­ta och kry­pa in och bä­ra ut di­ver­se sa­ker som ex da­to­rer. Ut­an­för lo­ka­len står det en sil­ver­fär­gad bil som de läg­ger sa­ker­na i. När polisen kom­mer till plat­sen läm­nar bi­len plat­sen di­rekt i rikt­ning mot Gustaf Dahlens­ga­tan / Mag­net­ga­tan.

I bi­len finns det en fö­ra­re och den and­ra gär­nings­per­so­ner spring­er från plas­ten och grips i när­om­rå­det. Po­lis­pa­trul­len kör ef­ter den ak­tu­el­la bi­len som kör i rikt­ning mot Tingstads­tun­neln ge­nom den­na och se­dan upp mot Skår via av­far­ten Går­da mot Sant Sig­frids plan där det blir stopp och en per­son grips på plat­sen.

I sam­band med for­dons­stop­pet fick en po­lis­bil en del plåtska­dor. Två per­so­ner är grip­na och miss­tänks för stöld ge­nom in­brott och vårds­lös­het i tra­fik. Det finns en del be­slag i ären­det be­stå­en­de av da­to­rer och brotts­verk­tyg i form av en ko­fot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.