Nor­ra Hi­sing­ens kamp mot mil­jon­för­lus­ter­na

Nor­ra Hi­sing­ens bud­get är långt ifrån ba­lans. I dags­lä­get vi­sar pro­gno­sen ett un­der­skott på 40 mil­jo­ner kro­nor för 2018 och näs­ta år ser ut att bör­ja tufft - 80 mil­jo­ner sak­nas.

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Nor­ra Hi­sing­en har det tufft eko­no­miskt. I sep­tem­ber vi­sa­de siff­ror­na ett bud­getun­der­skott på 24,1 mil­jo­ner kro­nor och pro­gno­sen för he­la året ser ut att lan­da på minus 40 mil­jo­ner. Näs­ta år ser än­nu mör­ka­re ut. I dags­lä­get fat­tas det 80 mil­jo­ner kro­nor för 2019.

– Un­der­skot­tet hand­lar fram­för allt om att so­ci­al­tjäns­ten, äldre­omsor­gen och hem­tjäns­ten kos­tar mer än vad den är bud­ge­te­rad för. An­led­ning­en till det­ta är att vi får kö­pa vård­plat­ser från pri­va­ta ut­fö­ra­re ef­tersom be­ho­vet är så stort, sä­ger Pa­trick Gladh (S), ord­fö­ran­de i Nor­ra Hi­sing­ens stads­dels­nämnd.

För att kom­ma till rät­ta med det sto­ra un­der­skot­tet kom­mer det krä­vas för­änd­ring­ar i verk­sam­he­ter­na. På kort sikt hand­lar det fram­för allt om att ta att ta från eget ka­pi­tal och ruc­ka på må­let att 95 pro­cent av all ar­bets­tid som görs i stads­de­len ska ut­fö­ras av fas­tan­ställd per­so­nal.

– Det kan på­ver­ka kva­li­te­ten men det kom­mer in­te le­da till upp­säg­ning­ar. Ut­an det hand­lar om att över­tid och mer­tid in­te läng­re ska ut­fö­ras i så stor ut­sträck­ning av fast an­ställd per­so­nal ut­an vi får ta in till­fäl­lig per­so­nal.

Sam­ti­digt rap­por­te­rar GP om ett spar­pa­ket som skul­le ge 600 000 kro­nor i kas­san, istäl­let del­vis blev ett av­gångs­ve­der­lag på 414 000 till en sek­tor­chef i Nor­ra Hi­sing­en.

– Oav­sett om jag va­rit in­for­me­rad el­ler in­te så står jag bakom det be­slu­tet. Det har va­rit nöd­vän­digt, in­te minst i lju­set av det enor­ma un­der­skot­tet in­om IFO, att få till­stånd ett nytt le­dar­skap, sä­ger Pa­trick Gladh.

Om­fat­tar pri­mär­om­rå­de­na Kär­ra, Tu­ve, Skäll­torp, Bac­ka, Brunns­bo, Sko­go­me, Sä­ve och Röd­bo. I Nor­ra Hi­sing­en bor cir­ka 51 000 in­vå­na­re.

KÄM­PAR. Pa­trick Gladh (S), ord­fö­ran­de i Nor­ra Hi­sing­ens stads­dels­nämnd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.