Så ska Hi­sing­en få säk­ra­re gång­vä­gar

Tra­fik­kon­to­ret ska ord­na till kom­mu­nens gång­ba­nor. Men vil­ka ska pri­o­ri­te­ras? I Nor­ra Hi­sing­en är be­ho­vet stort och nu får in­vå­nar­na sä­ga sitt.

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Li­na Pers­son

Tra­fik­kon­to­ret ska ord­na till kom­mu­nens gång­ba­nor. Men vil­ka ska pri­o­ri­te­ras? I Nor­ra Hi­sing­en får nu in­vå­nar­na sä­ga sitt.

” Al­la gång­ba­nor i Hi­sings Kär­ra ha­de be­hövt ny fin as­falt ”

” Sak­nas trot­to­ar gång­bredd från Al­ba­tross golf­ba­na ner till Hi­sings Kär­ras an­slu­tan­de gång- och cy­kel­ba­na. Se­dan vägen blev ”smit­väg” för väg­tul­lar­na törs man in­te lå­ta si­na barn och knappt sig själv gå el­ler cyk­la till Kär­ra ”

Det är ba­ra någ­ra av tip­sen som kom­mit in när Nor­ra Hi­sing­en ef­ter­frå­gar in­vå­nar­nas syn­punk­ter på stads­de­lens gång­ba­nor.

Det är tra­fik­kon­to­ret i Gö­te­borgs stad som pla­ne­rar att fixa gång­ba­nor run­tom i stan.

– Vi har en in­ve­ste­rings­pott där vi har me­del för att var­je år byg­ga nya gång­vä­gar och för­bätt­ra be­fint­li­ga. Det hand­lar om mind­re åt­gär­der i gång­mil­jön; där gång­ba­nan plöts­ligt för­svin­ner el­ler där en kor­ta­re sträc­ka har för låg stan­dard och gång­ba­nan som

hel­het be­hö­ver rustas upp, sä­ger Maria Olsson som job­bar stra­te­giskt med fot­gäng­ar­frå­gor på Tra­fik­kon­to­ret.

Bra, tyc­ker Bengt Ni­el­sen som är ut­veck­lings­chef i Nor­ra Hi­sing­en.

– Tra­fik­kon­to­ret ef­ter­frå­gar stads­de­lens syn­punk­ter på pri­o­ri­te­ring men vi tän­ker att det är de som an­vän­der gång­ba­nor­na dag­li­gen som har bäst upp­fatt­ning om var det bris­ter, sä­ger han. Det är kul att folk en­ga­ge­rar sig, vi har fått väl­digt många för­slag.

Fle­ra för­slag på för­bätt- ring­ar rör gång­vä­gar i Sä­ve, längs Korn­halls­vä­gen och Kong­a­hälla­vä­gen; Gö­te­borgs längs­ta väg, som går från Tors­lan­da till Kungälv. Men de vägar­na är dessvär­re stat­li­ga och ingen­ting Tra­fik­kon­to­ret kan gö­ra någon­ting åt.

– Vi har jät­testo­ra pro­blem där med tra­fi­ken. Man kan in­te gå och cyk­la, det är tra­fik­far­ligt. Men vi kan in­te gö­ra myc­ket an­nat än att lig­ga på Tra­fik­ver­ket, sä­ger Bengt Ni­el­sen.

En­ligt Bengt Ni­el­sen be­räk­nas en ut­bygg­nad av gång- och cy­kel­ba­nor längs de här vägar­na kos­ta 100 mil­jo­ner kro­nor.

– Det tar tid men jag vet att en li­ten sträc­ka mel­lan Gun­nes­by och Sä­ve sta­tion är be­slu­tad och ska byg­gas, sä­ger han

Tra­fik­kon­to­ret på­bör­jar ar­be­tet med att fixa gång­ba­nor­na först näs­ta år. Den som har tips på var Nor­ra Hi­sing­ens gång­ba­ne­nät be­hö­ver för­bätt­ras har yt­ter­li­ga­re en vec­ka på sig att kon­tak­ta Bengt Ni­el­sen.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

DÅ­LIG VÄG? Cy­kel-och gång­ba­nor­na på nor­ra hi­sing­en ska för­bätt­ras och in­vå­nar­na har chan­sen att fö­re­slå vil­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.