Han var helt för­störd. Han sa he­la ti­den ’’de slog mig’’.

Ma­lin Kal­lay hjälp­te poj­ken som kniv­skars i Hi­sings Kär­ra för ett par vec­kor se­dan. Då­det ska­ka­de om­rå­det och nu sam­las Kär­ra­bor­na för att få ett stopp på den otrygg­het som många upp­le­ver.

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - HI­SINGS KÄR­RA Li­na Pers­son

– Jag kan in­te ba­ra sit­ta hem­ma och lu­ta mig till­ba­ka i sof­fan när jag nyss lagt tryck­för­band på en kniv­sku­ren poj­ke i mitt hem, sä­ger Kär­ra­bon Ma­lin Kal­lay. Po­li­ti­ker och po­lis mås­te kän­na ett an­svar att ta tag i det­ta.

Det var en lör­dag för ett par vec­kor se­dan. Mörk­ret ha­de nyss fal­lit över Kär­ra när ett an­tal ung­do­mar från om­rå­det blev at­tac­ke­ra­de av ett maske­rat gäng. Ef­teråt har ung­do­mar­na be­rät­tat hur de såg när det drogs kniv och hur de flyd­de för si­na liv.

En sex­ton­å­rig poj­ke tog emot fle­ra hugg, ett av dem gick in i rygg­slu­tet och läm­na­de ett stick­sår. Han har ett för­hål­lan­de med Ma­lin Kall­lays dot­ter och det var så den blö­dan­de poj­ken ham­na­de i Mal­ins hem.

– Han var helt för­störd. Han ha­de sprung­it och var all­de­les and­fådd. Han sa­de he­la ti­den ”de slog mig”. Hans kal­song­er var helt dränk­ta av blod. Jag hämtade en kom­press och la­de tryck­för­band. Se­dan ring­de vi 112.

In­te förs­ta gång­en

Det är in­te förs­ta gång­en polisen får sam­tal av det här sla­get från Kär­ra. To­talt har 71 vålds­brott an­mälts i Kär­ra hit­tills i år, en mar­gi­nell ökning se­dan sam­ma pe­ri­od för­ra året. Polisen har sett ten­den­sen och vill att all­män­he­ten pra­tar med polisen när sa­ker hän­der.

– Vi får in­te till oss så myc­ket oro i Kär­ra. Men det är klart att det är be­kym­mer­samt när det grova vål­det drab­bar oskyl­di­ga; när folk vid mins­ta mot­stånd drar kniv. Men jag skul­le in­te sä­ga att det är skym­nings­lä­ge. Det mås­te sät­tas i per­spek­tiv, det är in­te till­när­mel­se­vis så il­la som det var i Bac­ka för fem år se­dan, sä­ger Hå­kan Bre­dinge, kom­mun­po­lis i Nor­ra Hi­sing­en.

På ini­ti­a­tiv av Ma­lin Kall­lay har nu ett an­tal kär­ra­bor, kom­mu­nens trygg­hets­sam­ord­na­re och po­lis träf­fats och i grova drag må­lat upp en hand­lings­plan för hur Kär­ra ska bli tryg­ga­re.

– Jag har en bild av att det länge har va­rit oro­ligt i Kär­ra och det är för­ban­nat all­var­ligt att jag nu träf­far kvin­nor som sä­ger att de in­te vå­gar gå upp till tor­get och kö­pa mjölk, sä­ger Kenneth Jo­hans­son, trygg­hets­sam­ord­na­re i Nor­ra Hi­sing­en. Det är bra att kär­ra­bor­na en­ga­ge­rar sig och att de har en norm för när det får va­ra nog.

Be­hov av natt­vand­ra­re

Bland an­nat finns ett be­hov av natt­vand­ra­re i Kär­ra, det tyc­ker så­väl Kär­ra­bor som stads­dels­för­valt­ning och po­lis.

– Vi mås­te job­ba mot otrygg­he­ten till­sam­mans, sä­ger Hå­kan Bre­dinge. Och det finns näs­tan ingen­ting som är bätt­re brotts­före­byg­gan­de än att för­äld­rar är en­ga­ge­ra­de och vet vad som hän­der i deras ung­do­mars liv.

På kort tid har nu ton­års­mam­man Ma­lin Kal­lay lyc­kats sam­la kär­ra­bor­na kring si­tu­a­tio­nen i Hi­sings Kär­ra. Nu hop­pas hon att än­nu fler ska slu­ta upp, för det be­hövs.

– Jag har ald­rig sett man­nen som säl­jer dro­ger vid Kär­ra­hus. Jag har in­te haft en aning om att det fö­re­kom­mer kniv­hot i Kär­ra in­nan jag såg 16-åring­en va­ra rädd för sitt liv, sä­ger hon. Det var som en käft­smäll, vis­sa av oss har in­te haft en aning om vad som på­går i Kär­ra. Så kan vi in­te ha det.

Det var som en käft­smäll, vis­sa av oss har in­te haft en aning om vad som på­går i Kär­ra. Så kan vi in­te ha det.

FOTO: LI­NA PERS­SON

CENT­RUM. Ma­lin Kall­lay har bott i Kär­ra i över tio år. Un­der den ti­den är det in­te myc­ket som har för­änd­rats i Kär­ra cent­rum, tyc­ker hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.