Nu får Väst­län­ken bull­ra än­nu mer

Nu har Tra­fik­ver­ket möj­lig­het att bull­ra ex­tra myc­ket även nat­te­tid i ar­be­te­na med Väst­län­ken. Det­ta ef­ter att Mark- och Mil­jöö­ver­dom­sto­len änd­rat vill­ko­ren i mil­jö­do­men.

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

I mil­jö­do­men gav Mark- och mil­jö­dom­sto­len Tra­fik­ver­ket ra­mar­na för hur myc­ket och vil­ka ti­der de får bull­ra i ar­be­tet med Väst­län­ken. Tra­fik­ver­ket fick då till­stånd att av­vi­ka från de an­giv­na vär­de­na un­der dag­tid ef­ter sam­råd med till­stånds­myn­dig­he­ten. Men för att in­te ris­ke­ra att pro­jek­tet blir för­se­nat vil­le Tra­fik­ver­ket ha möj­lig­he­ten att även nat­te­tid av­vi­ka från vär­de­na vid sär­skil­da skäl. Do­men över­k­la- ga­des och nu ger Mark- och Mil­jöö­ver­dom­sto­len Tra­fik­ver­ket rätt.

– Mark- och mil­jö­dom­sto­lens vill­kor var snä­va­re än prax­is om man jäm­för med and­ra mot­sva­ran­de pro­jekt i stads­mil­jö, som ex­em­pel­vis För­bi­fart Stock­holm el­ler Slus­sen, sä­ger Ulf Ed­ling, verksju­rist på Tra­fik­ver­ket.

In­ne­bär det här att Tra­fik­ver­ket kan bull­ra hur myc­ket som helst även på nat­ten?

– Nej, in­te hur myc­ket som helst. Tan­ken är att und­vi­ka olä­gen­he­ter för män­ni­skors häl­sa. Här pra­tar vi om natt­sömn. Kan man in­te so­va på nat­ten så fun­ge­rar ingen­ting till slut, sä­ger Ulf Ed­ling.

En­ligt Tra­fik­ver­ket är de ut­vid­ga­de vill­ko­ren fram­förallt vik­ti­ga för pro­jekt Olskro­kens plan­skild­het. Ar­be­te­na där, med bland an­nat spont­ning och pål­ning, ska ut­fö­ras nä­ra nä­ra de be­fint­li­ga spå­ren där man av sä­ker­hets­skäl in­te kan ha igång tåg­tra­fi­ken sam­ti­digt. För de som bor nä­ra kan det bli ak­tu­ellt med er­sätt­nings­bo­en­de.

Hur ha­de ar­be­tet på­ver­kats om Mark- och mil­jö­dom­sto­lens vill­kor gällt?

– En di­rekt kon­se­kvens var en risk för att pro­jekt­ti­den ha­de bli­vit läng­re. Nu kan vi job­ba li­te snab­ba­re och kom­ma un­dan li­te for­ta­re, sä­ger Ulf Ed­ling.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

BUL­LER. Tra­fik­ver­ket har nu möj­lig­het att av­vi­ka från ni­vå­er i villkoret även på nat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.