Christi­ans korv­köp fick ovän­tad tvist

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

Det blev korvlunch hem­ma hos gö­te­bor­ga­ren Christi­an, trots den de­for­me­ra­de pro­duk­ten.

– Jag blev li­te sno­pen. Det var in­te vad jag ha­de för­vän­tat mig di­rekt. Men jag stek­te den igår och åt den med po­ta­tis, sal­lad och se­nap. Den sma­ka­de bra, sä­ger han.

Korv­pa­ke­tet ha­de han köpt da­gen in­nan på ICA Maxi på Möln­dals­vä­gen.

– Jag tror det var åt­ta kor­var el­ler nå­got så­dant i pa­ke­tet. De satt ihop så jag skul­le klip­pa loss dem. Det var den sista som såg li­te an­norlun­da ut, sä­ger han.

En­ligt till­ver­ka­ren Lit­hells skul­le kor­ven ald­rig ha kom­mit ut till för­sälj­ning.

– Det som hänt är att tar­men har spruc­kit och korv­mas­san har pressats ut. När det­ta sker så ska kor­ven ploc­kas bort från pro­duk- ti­on och in­te kom­ma ut på mark­na­den. Kon­su­men­ten får gär­na hö­ra av sig till vår kon­su­ment­kon­takt och få er­sätt­ning för att kun­na kö­pa en ny pro­dukt, sä­ger Sa­ra An­ders­son på Lit­hells.

Christi­an har än­nu in­te re­kla­me­rat kor­ven. Om han skul­le gö­ra det skul­le det va­ra som en ro­lig grej, men han krä­ver ing­en er­sätt­ning.

– Jag är in­te upp­rörd el­ler miss­nöjd på nå­got sätt. Allt kan hän­da när det gäl­ler till­verk­ning, sä­ger Christi­an.

FOTO: PRI­VAT

OVÄN­TAT. ”Jag blev li­te sno­pen”, sä­ger Christi­an när han öpp­na­de korv­pa­ke­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.