Mi­na skämt är gam­la – men publi­ken är ny

GöteborgDirekt – Hisingen - - HEJ GÖTEBORG - JOAKIM FRANS­SON Chefre­dak­tör

När så gott som al­la svens­kar, he­la 98 pro­cent, har till­gång till in­ter­net hem­ma och nio av tio av oss dess­utom har en smart mo­bil går grän­sen mel­lan oss in­te läng­re mel­lan de som har och de som in­te har in­ter­net. Istäl­let de­las vi svens­kar nu in i fac­ken sto­ran­vän­da­re el­ler säl­lanan­vän­da­re. Och an­vänd­ning­en ökar så att sä­ga i bå­da än­dar­na av ål­ders­span­net. Vart fjär­de späd­barn an­vän­der in­ter­net sam­ti­digt som den störs­ta ök­ning­en sker bland de all­ra älds­ta. De som nu ock­så är de mest ak­ti­va på ett Fa­ce­book som allt fler unga över­ger. Fa­ce­bookspa­ning­en är min egen, men den stöds nu ock­så av den obe­ro­en­de or­ga­ni­sa­tio­nen In­ter­netstif­tel­sen som tit­tat när­ma­re på vå­ra nät­va­nor. I rap­por­ten ”Svens­kar­na och in­ter­net 2018” kan man grot­ta ner sig i hur myc­ket siff­ror som helst kring vårt sur­fan­de och an­vänd­ning­en av so­ci­a­la me­di­er. Själv mär­ker jag det främst för att man nu, el­va år in i sitt Fa­ce­boo­kan­vän­dan­de, kan åter­an­vän­da gam­la fa­ce­boo­kupp­da­te­ring­ar och hå­va in hur myc­ket nya skratt som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.