MINNESORD Ber­til Hansson

Göteborgs-Posten - - KORS & TVÄRS -

Ber­til Hansson, ti­di­ga­re stats­råd, riks­dags­le­da­mot och kom­mu­nal­råd, har av­li­dit i en ål­der av 94 år. Ber­til föd­des 1918 i An­ne­dal. En stads­del och för­sam­ling han var tro­gen ge­nom li­vet. Där kom han att va­ra ak­tiv i så­väl kyr­korå­det som i kyr­ko­stäm­man som ord­fö­ran­de. Ber­til ut­bil­da­de sig till folk­skol­lä­ra­re och tog sin ex­a­men 1939. Han var verk­sam fram till 1945 då han över­gick till att un­der­vi­sa stu­den­ter vid folk­skol­lä­rar­se­mi­na­ri­er. Från 1962-1982 var han lek­tor vid lä­rar­hög­sko­lan i Gö­te­borg. HÄN­DEL­SER­NA UN­DER AND­RA världs­kri­get blev av­gö­ran­de för hans po­li­tis­ka hem­vist. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na var oer­hört fla­ta mot Hitler. Det var de li­be­ra­la tid­ning­ar­na som tog stri­den mot na­zis­men, me­na­de Ber­til. Vid 35 års ål­der, 1953, blev ar­be­tar­so­nen med­lem i Folk­par­ti­et Gö­te­borg. Någ­ra år se­na­re val­des han in i den lo­ka­la sty­rel­sen, där han se­na­re blev ord­fö­ran­de. Som ord­fö­ran­de led­de han ar­be­tet med att ta fram par­ti­ets nya lo­kal­po­li­tis­ka hand­lings­pro­gram och in­för­de in­ter­na prov­val för att stär­ka med­lem­mar­nas in­fly­tan­de över no­mi­ne­rings­pro­ces­sen. Un­der två de­cen­ni­er var han ock­så en upp­skat­tad le­da­mot av Folk­par­ti­ets cen­tra­la par­ti­sty­rel­se.

Vid Folk­par­ti­ets fram­gångs­ri­ka val 1964 tog Ber­til plats i Gö­te­borgs stads­full­mäk­ti­ge. Fy­ra år se­na­re blev han le­da­mot i kom­mun­sty­rel­sen och där­ef­ter kom­mu­nal­råd med an­svar för skol­frå­gor. Han var skol­sty­rel­sens ord­fö­ran­de un­der åren 1968 och 1971. 1995 fick han Gö­te­borgs stads för­tjänst­tec­ken för si­na be­ty­dan­de in­sat­ser. 1978 BLEV BER­TIL stats­råd, med an­svar för kom­mun- och kyr­ko­frå­gor, i re­ge­ring­en Ullsten. Mel­lan åren 1979 och 1982 var Ber­til riks­dags­le­da­mot, där han var en­ga­ge­rad i kul­turut­skot­tet. Där fort­sat­te Ber­til sitt en­ga­ge­mang för sko­lan, kul­tu­ren och re­li­gi­ons­frå­gor.

Un­der dry­ga 20 år var Ber­til även ord­fö­ran­de för Bi­bel­kom­mis­sio­nen, den stat­li­ga ut­red­ning­en som full­bor­da­des ge­nom den nya bi­be­lö­ver­sätt­ning­en, Bi­bel 2000. In­om kyr­kan var Ber­til en pi­on­jär i kam­pen för kvinn­li­ga präs­ter och se­der­me­ra för HBT­per­so­ners rätt att ingå part­ner­skap och se­na­re äk­ten­skap. Re­dan 1973 blev han vig­sel­för­rät­ta­re och var en av de förs­ta som även för­rät­ta­de part­ner­skap för ho­mo­sex­u­el­la par.

Det finns många ord som kan be­skri­va Ber­tils långa livs­gär­ning för so­ci­al­li­be­ra­lis­men och Folk­par­ti­et. En stark per­son­lig­het, med ett stort varmt hjär­ta som ald­rig tve­ka­de att ta strid för de sva­ga och de hu­ma­nis­tis­ka vär­de­ring­ar­na. Han var en ak­tiv med­lem in i det sis­ta. Vi sak­nar ho­nom.

par­ti­ord­fö­ran­de 1:e vice par­ti­ord­fö­ran­de och kom­mu­nal­råd i Gö­te­borg läns­för­bunds­ord­fö­ran­de

Gö­te­borg

Jan Björ­klund, He­le­ne Oden­jung,

Pi­otr Kiszki­el,

En del män­ni­skor tar mod till sig och by­ter spår i li­vet. Kän­ner du nå­gon som ta­git språng­et mot nå­got helt nytt och är värd ett por­trätt i GP? Skriv och tip­sa oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.