Si­re­nen en ti­dig chick lit

Göteborgs-Posten - - KULTUR - BEL­LA STEN­BERG

En ka­pa­bel och väl­for­mu­le­rad kvin­na som gör kar­riär, un­der­hål­lan­de di­a­lo­ger, kanske ett bakom­lig­gan­de mo­tiv för hand­ling­ar­na, och så, mot slu­tet, trots al­la odds och stick i stäv med vad kvin­nan själv sök­te i bör­jan av be­rät­tel­sen: det för­ut­säg­ba­ra två­sam­hets­slu­tet. Det är en av de van­li­ga mal­lar­na för da­gens chick lit. Det är ock­så var­för Victo­ria

Benedicts­sons förs­ta verk, Si­re­nen, kan be­skri­vas som ti­dig chick lit. Även om hon själv för­mod­li­gen skul­le ogil­lat be­teck­ning­en, så be­grän­sad som hon en­ligt ut­sa­go kän­de sig av då­ti­dens kvin­no­roll.

Si­re­nen pub­li­ce­ra­des som föl­je­tong i Svens­ka Dag­bla­det hös­ten 1876, un­der pseu­do­ny­men Tar­dif. Men den in­ne­hål­ler ock­så fe­mi­nis­tisk kri­tik mot köns­rol­ler­na. Fö­ga för­vå­nan­de fick Benedicts­son lä­sar­kri­tik för att hu­vud­per­so­nen Isa­bel­la age­rar okvinn­ligt (vil­ket för det mo­der­na ögat näs­tan är svårt att hit­ta i be­rät­tel­sen) och hon in­te ba­ra kri­ti­se­rar det man­li­ga kö­net ut­an även det kvinn­li­ga.

Boken (ut­gi­ven av för­e­ning­en bakom victo­ri­a­benedicts­son.se) är långt från ett stor­verk, men ger en in­blick i Benedicts­sons tan­kar samt vi­sar skill­na­der och lik­he­ter – in­te all­tid de för­vän­ta­de – mel­lan da­gens och då­ti­dens litteratur och sam­häl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.