Det finns ord som fat­tas i det svens­ka språ­ket!

Göteborgs-Posten - - KULTUR - JO­HAN WERKMÄSTER

Det finns ro­li­ga ord på and­ra språk som gär­na bor­de in­för­li­va med det svens­ka språ­ket, kon­sta­te­rar Jo­han Werkmäster ef­ter att ha läst Gas­ton Dor­rens un­der­hål­lan­de språk­bok Lin­go.

SAK­PRO­SA GAS­TON DORREN Lin­go. En språkre­sa ge­nom Eu­ro­pa Över­sätt­ning: To­run Lid­feldt Ba­ger Al­fa­be­ta

Jag har hört för öv­rigt för­nuf­ti­ga per­so­ner häv­da att al­la män­ni­skor, i he­la värl­den, bor­de över­ge si­na mo­ders­mål och istäl­let pra­ta eng­els­ka ef­tersom allt skul­le bli enkla­re och mer prak­tiskt då. Det är na­tur­ligt­vis bå­de oge­nom­för­bart och be­fängt. Som den hol­länds­ke ling­vis­ten Gas­ton Dorren på­pe­kar i boken Lin­go är språk i förs­ta hand ett sätt att kom­mu­ni­ce­ra med and­ra i ens geo­gra­fis­ka när­het – sna­ra­re än med folk ute i värl­den. Att för­ne­ka sitt språk in­ne­bär att man av­svär sig de­lar av sin histo­ria, kultur och iden­ti­tet.

För många är främ­man­de språk ett pro­blem, nå­got man tam­pas med un­der ut­lands­re­sor. Men det kan ock­så, som för Dorren, va­ra en rik käl­la att ösa ur när man vill ut­fors­ka sin om­värld, såsom den har ut­veck­lats un­der ti­der­nas gång och som den ser ut idag.

LIN­GO HAR UNDERTITELN ”En språkre­sa ge­nom Eu­ro­pa” – och det är pre­cis vad det hand­lar om. I 60 kor­ta ka­pi­tel be­rörs un­ge­fär li­ka många idi­om med fäs­te i vår världs­del. Sto­ra språk som frans­ka, tys­ka, spans­ka, ita­li­ens­ka och rys­ka av­hand­las men ock­så en mängd mer okän­da som shel­ta (ta­las av re­san­de­fol­ket på Ir­land), ka­rai­mis­ka (an­vänds av någ­ra in­vå­na­re i den li­tau­is­ka sta­den Tra­kai) och sor­bis­ka (mo­ders­mål för en mi­no­ri­tet i det syd­öst­ra hör­net av for­na DDR). Samt själv­fal­let eng­els­ka.

2012 pub­li­ce­ra­de Dorren på ne­der­länds­ka boken Taal­to­e­ris­me (Språk­tu­rism) som har le­gat till grund för den eng­els­ka ver­sio­nen av Lin­go, vil­ken nu har över­satts till svens­ka. Ut­gå­van är allt­så an­pas­sad för brit­tisk publik.

In­led­nings­vis kri­ti­se­ras eng­els­män­nens en­språ­kig­het, en­vi­sa fa­sci­na­tion för det eg­na språ­ket och ovil­ja att be­fat­ta sig med and­ra idi­om. Jäm­fört med brit­ter­na är bå­de fran­so­ser och ita­li­e­na­re yt­terst släng­da i främ­man­de språk. Att så­dant fram­hävs är väl­gö­ran­de. Mind­re ro­ad är jag av bokens stund­tals skoj­fris­ka och iro­nis­ka ton som tycks flör­ta med brit­ter­nas spe­ci­el­la hu­mor. MEN VISST ÄR Lin­go en bå­de un­der­hål­lan­de och yt­terst kun­skaps­rik bok. Den sling­rar sig fram, tar of­ta sin ut­gångs­punkt i ett visst språk i ett visst land men ar­be­tar sig sedan as­so­ci­a­tions­vis vi­da­re till and­ra idi­om och re­gi­o­ner i Eu­ro­pa. Här av­hand­las det mesta, mer el­ler mind­re in­gå­en­de, som rör eu­ro­pe­isk ling­vistik allt­i­från de sto­ra språk­fa­mil­jer­nas för­gre­ning­ar till på hur många sätt (18 styc­ken) man kan sta­va tj-lju­det i vår världs­del.

Svens­ka nämns då och då men får be­tyd­ligt mind­re ut­rym­me än dans­ka, nors­ka, is­länds­ka och fins­ka. Vil­ket häng­er sam­man med att ett ka­pi­tel, som finns i den eng­els­ka ut­gå­van, om Sve­ri­ge och 1960-ta­lets Du-re­form av nå­gon an­led­ning har valts bort i den svens­ka över­sätt­ning­en.

Till bokens mer ro­an­de in­slag hör för­fat­ta­rens för­slag på främ­man­de ord som eng­els­kan bor­de in­för­li­va, ex­em­pel­vis tys­kans ”gön­nen” (att gläd­ja sig åt nå­gon an­nans fram­gång­ar), por­tu­gi­sis­kans pe­sam­ne­te­i­ro (en per­son som träng­er sig in på en be­grav­ning och låt­sas sör­ja men ba­ra är in­tres­se­rad av mat och dryck) samt ne­der­länds­kans ui­t­waai­en (att kopp­la av ge­nom att upp­sö­ka en vind­pi­nad plats, of­tast kall och reg­nig).

Fan­tas­tis­ka ord som ock­så skul­le pry­da sin plats i det svens­ka språ­ket.

Till bokens mer ro­an­de in­slag hör för­fat­ta­rens för­slag på främ­man­de ord som ock­så skul­le pry­da sin plats i det svens­ka språ­ket

GAS­TON DORREN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.