Livs­me­del och flyg har bli­vit dy­ra­re

Göteborgs-Posten - - EKONOMI - TT

EKO­NO­MI Mel­lan ju­ni och ju­li öka­de kon­su­ment­pri­ser­na i lan­det med 0,1 pro­cent. Ök­ning­en be­rod­de fram­för allt på pris­höj­ning­ar på livs­me­del och flyg­re­sor till ut­lan­det.

In­fla­tions­tak­ten var 1,1 pro­cent i ju­li, vil­ket är en upp­gång se­dan ju­ni då den var 1,0 pro­cent.

Or­sa­ker­na till att kon­su­ment­pri­ser­na steg mel­lan ju­ni och ju­li be­rod­de även bland an­nat på pris­höj­ning­ar på pa­ket­re­sor och pri­sök­ning­ar på mat och dryck på re­stau­rang­er.

– Jag ha­de räk­nat med en upp­gång på 0,1 pro­cent, men mark­na­dens förväntningar var att det skul­le ske en ned­gång i kon­su­ment­pri­ser­na med mi­nus 0,2 pro­cent. Jag ha­de dock in­te räk­nat med att pri­ser­na på livs­me­del skul­le öka så starkt som de gjort, sä­ger Jör­gen Ken­ne­mar, eko­nom hos Swedbank.

Upp­gång­en av kon­su­ment­pri­ser­na mel­lan ju­ni EKO­NO­MI: Snart kan även ira­ni­er få till­gång till Ip­ho­nes.

Iran är på väg att tillå­ta lo­ka­la fö­re­tag att im­por­te­ra Ip­ho­nes i ett för­sök att få bukt med den sto­ra mark­na­den för in­smugg­la­de App­le-pro­duk­ter.

Nio irans­ka fö­re­tag ska till en bör­jan få im­port­li­cen­ser, har lan­dets han­dels­de­par­te­ment be­stämt, en­ligt ny­hets­by­rån Tasnim.

Inof­fi­ci­el­la App­le-bu­ti­ker är van­li­ga i Te­he­rans li­te snof­si­ga­re gal­le­ri­or och en stor del av lan­dets unga och väl­må­en­de be­folk­ning har den se­nas­te mo­del­len av Ip­ho­ne.

Re­ge­ring­en har hit­tills valt att se mel­lan fing­rar­na med den om­fat­tan­de in­smugg­ling­en av mo­bil­te­le­fo­ner och and­ra väs­ter­länds­ka pro­duk­ter men en­ligt Tasnim har det gjorts ned­slag de se­nas­te må­na­der­na, vil­ket dri­vit upp pri­ser­na på Ip­ho­nes. (TT-AFP) DY­RA­RE. och ju­li mot­ver­ka­des fram­för allt av pris­sänk­ning­ar på klä­der och driv­me­del un­der sam­ma pe­ri­od. IN­FLA­TIONS­TAK­TEN ÄR DEN ge­nom­snitt­li­ga för­änd­ring­en av kon­su­ment­pri­ser­na de se­nas­te tolv må­na­der­na. Att in­fla­tions­tak­ten öka­de från 1,0 pro­cent till 1,1 pro­cent be­rod­de fram­för allt pris­höj­ning­ar

Im­port av Ip­ho­nes ska tillå­tas i Iran ”Jag ha­de in­te räk­nat med att pri­ser­na på livs­me­del skul­le öka så starkt”

JÖR­GEN KEN­NE­MAR Eko­nom på Swedbank på el, klä­der, mat och dryck på re­stau­rang­er samt livs­me­del. Upp­gång­en mot­ver­ka­des av läg­re pri­ser på bland an­nat te­le­tjäns­ter och driv­me­del.

Den un­der­lig­gan­de in­fla­tio­nen, en­ligt måt­tet KPIF, steg ock­så med 0,1 pro­cent från ju­ni till ju­li. Års­tak­ten var 1,4 pro­cent.

Bild: HENRIK MONTGOMERY/TT

Kon­su­ment­pri­ser­na steg med 0,1 pro­cent från ju­ni till ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.