Mord­miss­tänkt släpp­tes – greps för nytt mord

Göteborgs-Posten - - NYHETER - SANDRA DIVINYI 031-62 40 00 sandra.divinyi@gp.se PETER LINNÉ 031-62 41 79 peter.lin­ne@gp.se

Man­nen satt an­hål­len miss­tänkt för att ha mör­dat en kvin­na i 60-års­ål­dern vid ett mo­tions­spår i Ul­ri­ce­hamn. Men förra vec­kan släpp­tes han på fri fot. Nu miss­tänks han för än­nu ett mord, det be­kräf­tar po­li­sen för GP.

Tis­da­gen den 24 ok­to­ber åk­te en kvin­na i 60-års­ål­dern till Las­sa­lyc­kans mo­tions­om­rå­de i Ul­ri­ce­hamn. Hon sa att hon skul­le va­ra hem­ma igen nå­gon gång mel­lan 16.00–17.00. Men hon kom ald­rig hem.

Under kväl­len lar­ma­des po­lis som sök­te ef­ter hen­ne i om­rå­det. Och strax in­nan kloc­kan 21.00 hit­ta­des hon död i an­slut­ning till mo­tions­spå­ret. EN­LIGT po­li­sen pe­kar det mesta på att kvin­nan har bli­vit ut­satt för ett brott.

Någ­ra da­gar se­na­re an­hölls en man i 30-års­ål­dern skä­li­gen miss­tänkt för mor­det. Han släpp­tes dock snart, men är fort­fa­ran­de miss­tänkt på den läg­re miss­tan­ke­gra­den.

Och i går blev det känt att han nu sit­ter an­hål­len miss­tänkt för ett an­nat mord.

– Så är det, be­kräf­tar spa­nings­le­da­ren He­le­na Erics­son. EN­LIGT PO­LI­SENS hem­si­da är off­ret en kvin­na i 30-års­ål­dern som hit­ta­des död i sitt hem på tis­dags­kväl­len i en ort i Jämt­land. Po­li­sen skri­ver att om­stän­dig­he­ter­na kring döds­fal­let är okla­ra och det var där­för man in­led­de en för­un­der­sök­ning om mord.

– Vi föl­jer den ut­red­ning­en som är i Jämt­land, men vi kom­men­te­rar ing­et runt det fal­let i sig ut­an det får de skö­ta själ­va där up­pe, sä­ger Po­li­sens tek­ni­ker vid Las­sa­lyc­kans mo­tions­om­rå­de i Ul­ri­ce­hamn, där en kvin­na i 60-års­ål­dern hit­ta­des död i slu­tet av ok­to­ber.

Man­nen är även i det­ta mål skä­li­gen miss­tänkt och en häkt­nings­fram­stäl­lan mås­te läm­nas in se­nast i mor­gon

BROTTSMISSTANKAR.

He­le­na Erics­son.

Man­nen är även i det­ta mål skä­li­gen miss­tänkt och en häkt­nings­fram­stäl­lan mås­te läm­nas in se­nast på lör­dag.

– Rätts­lä­kar­nas rap­port är in­te klar och vi vän­tar även svar från den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en. Vi har även en del för­hör kvar med per­so­ner som har an­knyt­ning till off­ret, sä­ger chefs­å­kla­ga­re Ste­fan Eke­roth. Man­nen ne­kar till mor­det: – Vad som har sagts i öv­rigt under för­hö­ret kan jag in­te gå in på, det vo­re olämp­ligt, sä­ger man­nens ad­vo­kat, Erik Ving­er Al­verlind till Ös­tersunds-Pos­ten. TI­DI­GA­RE HAR PO­LI­SEN väd­jat till all­män­he­ten att in­te rö­ra sig en­sam­ma ute kring brotts­plat­sen i Ul­ri­ce­hamn. Den re­kom­men­da­tio­nen gäll­de in­te under tors­da­gen.

– Vi har ing­et skäl att tro att den här per­so­nen ska slå till igen. Så­da­na se­riebrotts­ling­ar har vi in­te så många av i Sve­ri­ge. Klart att Ha­ga­man­nen är en per­son som är väl­digt känd, men vi har in­te haft nå­got nytt dåd se­dan det hän­de och det är vi na­tur­ligt­vis väl­digt gla­da för, sa då lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef To­mas Sta­ke­berg Jans­son och fort­sat­te:

– Det här kom­mer all­tid va­ra ett sår i Ul­ri­ce­hamn. Men att fort­sät­ta le­va li­vet som van­ligt och ta till­ba­ka Las­sa­lyc­kan som om­rå­de – det tror jag är av stor vikt.

Bild: THO­MAS JOHANSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.