Ahlm re­do ef­ter långa från­va­ron

Göteborgs-Posten - - SPORT - EMMA TONNVIK 031-62 40 00 emma.tonnvik@gp.se

Det har gått ett och ett halvt år se­dan hon åter­vän­de till Sä­ve­hof. Men än har hon in­te spe­lat en match. Nu är Johanna Ahlm re­do för spel igen. – Det kom­mer ju kän­nas som en SM-fi­nal, el­ler nå­got än­nu stör­re, sä­ger 30-åring­en.

Ef­ter sju år i Danmark med­de­la­de Johanna Ahlm 2016 att hon åter­vän­der till Sä­ve­hof, klub­ben där hon är upp­växt och fost­rad. Men hon hann in­te spe­la en match in­nan kors­ban­det slets av på trä­ning och he­la sä­song­en fick gå till re­hab. Under ska­de­från­va­ron blev hon gra­vid och i som­ras föd­des so­nen The­o­dor. Nu är hon re­do för come­back.

– Jag har va­rit väl­digt ner­vös, men just nu är jag in­te det. Så jag hop­pas att det är ett tec­ken på att jag är re­do, sä­ger Johanna Ahlm. HON HAR TRÄ­NAT för fullt med la­get nå­gon må­nad och i vec­kan fick hon klar­tec­ken från sjuk­gym­nas­ten. Även om hon in­te är till­ba­ka i sam­ma fy­sis­ka form som in­nan ska­dan och gra­vi­di­te­ten ser trä­na­ren Hen­rik Sig­nell att hon har myc­ket att bi­dra med på pla­nen.

– Hon kom­mer till­fö­ra myc­ket re­dan nu, an­nars ha­de vi in­te ta­git ut hen­ne. I bör­jan blir det mer att hon får sty­ra upp det rent kol­lek­tivt och bi­dra med sin trygg­het och ru­tin och sät­ta si­na med­spe­la­re i lä­gen.

Se­dan Johanna Ahlm läm­na­de Sä­ve­hof för Danmark 2009 har myc­ket hänt för Par­til­le-la­get. Bland an­nat har en ny are­na bli­vit la­gets hem­ma­plan. Att springa in JOHANNA AHLM Om sin come­back på pla­nen under match i Par­til­le are­na är nå­got hon sett fram­för sig länge.

– Det har jag haft i bak­hu­vu­det sen jag ska­da­de kors­ban­det, att få gö­ra come­back i Par­til­le are­na och för Sä­ve­hof. Det kom­mer ju kän­nas som en SM-fi­nal, el­ler nå­got än­nu stör­re. Det kom­mer nog verk­li­gen va­ra li­te fjä­ri­lar i ma­gen och det är en känsla som jag äls­kar och verk­li­gen har sak­nat.

Det är ba­ra två mat­cher kvar i li­gan in­nan det är dags för VM och lands­lagsup­pe­håll, ett up­pe­håll som kom­mer läg­ligt för Johanna Ahlm.

– Mitt mål har va­rit att spe­la nå­gon match in­nan up­pe­hål­let för att kän­na att nu är jag till­ba­ka och spe­lar hand­boll. Sen tyc­ker jag att det är jät­teskönt att få den må­na­den ex­tra att trä­na.

”Det kom­mer nog verk­li­gen va­ra li­te fjä­ri­lar i ma­gen och det är en känsla som jag äls­kar och verk­li­gen har sak­nat.”

MED SI­NA 141 lands­kam­per är hon en av de mest ru­ti­ne­ra­de spe­lar­na i lan­det och in­nan ska­dan var hon en gi­ven del av det svens­ka lands­la­get, ett lands­lag hon vill till­ba­ka till.

– Jag vän­tar med att sät­ta upp nå­got mål men nå­gon­stans där i bak­hu­vu­det är det klart att jag vill till lands­la­get.

Ar­kiv­bild: DANIEL STILLER

DAGS FÖR COME­BACK. Johanna Ahlm har hit­tills in­te kun­nat spe­la en en­da match se­dan hon åter­vän­de till Sä­ve­hof för ett och ett halvt år se­dan – men nu är hon änt­li­gen re­do för come­back.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.