In­te längst fram i kön

Kul­tur: Me­tal­li­ca är vär­di­ga mot­ta­ga­re, men var in­te först i kön till Po­lar­pri­set, skri­ver Jan An­ders­son.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - ANNA KAROLINA ERIKSSON

Nu pri­sas ett av värl­dens störs­ta rock­band med Po­lar­pri­set. Me­tal­li­ca är i dag äls­ka­de av en bred publik världen över. Men hur bör­ja­de allt? Få koll på me­tal­ban­det här:

Me­tal­li­ca bil­da­des 1981 av gi­tar­ris­ten och sång­a­ren Ja­mes Het­fi­eld och trum­mi­sen Lars Ul­rich från Dan­mark i Los Ang­e­les, USA. Kil­lar­na fick kon­takt med varand­ra via en an­nons i tid­ning­en The Re­cyc­ler.

Öv­ri­ga nu­ti­da med­lem­mar är gi­tar­ris­ten Kirk Ham­mett och ba­sis­ten Ro­bert Tru­jil­lo.

Det hand­lar om he­a­vy me­tal och th­rash me­tal. Förs­ta de­mon kom 1982. De förs­ta spel­ning­ar­na var ing­en suc­cé, och ban­det stod länge ut­an ”rik­tig” sång­a­re. Un­der ti­den fix­a­de Ja­mes Het­fi­eld det vo­ka­la. 1982 kom­mer den förs­ta stu­di­o­pro­du­ce­ra­de de­mon – No li­fe ’til le­at­her – med lå­tar som Jump in the fi­re och Se­ek & destroy. Nu bör­jar mu­si­ken spri­das. De­bu­tal­bu­met Kill ’em all kom­mer 1983.

Det and­ra stu­di­o­al­bu­met, Ri­de the light­ning, hand­lar om dö­den och spe­la­des in i Sweet Si­lence Stu­di­os i Kö­pen­hamn. Nu bör­jar Me­tal­li­ca nå en li­te bre­da­re publik. To­talt har ban­det gett ut tio stu­di­o­al­bum. MU­SI­KEN HAR UT­VECK­LATS ge­nom åren. Lå­tar­na blir ra­ka­re och kor­ta­re med ti­den.

Mitt i fram­gångs­sa­gan in­träf­far ban­dets förs­ta tra­ge­di. 1986 kör Me­tal­li­cas tur­né­buss av en isig väg un­der fär­den från en kon­sert i Stock­holm på väg sö­derut. Ba­sis­ten Cliff Bur­ton kas­tas ur bus­sen på gam­la E4:an vid Dö­rarp norr om Ljung­by och dör ome­del­bart.

Någ­ra år där­ef­ter tar en enorm kom­mer­si­ell fram­gång vid. Al­bu­met Me­tal­li­ca, som släpps 1991,

Den 5 och 7 maj spe­lar ban­det i Glo­ben i Stock­holm. Men Me­tal­li­ca har ett krav... Bil­jet­ter­na till de­ras kon­ser­ter ska va­ra per­son­li­ga, för att ga­ran­te­ra att det är fans som kö­per.

säljs i mil­jon­tals ex­em­plar – sär­skilt i USA. Lå­tar­na har du sä­kert hört. Det hand­lar bland an­nat om En­ter sand­man, The un­for­gi­ven och ”Not­hing el­se mat­ters”.

Un­der se­na­re de­len av 1990-ta-

let änd­ras sti­len. Kort hår, smink och änd­rad kläd­stil upp­rör en del. För­vänt­ning­ar ef­ter suc­cén 1991 är sky­höga – men fram­gång­en blir in­te li­ka mo­nu­men­tal med al­bu­met Lo­ad år 1996. TUFFA TI­DER VÄNTAR ock­så runt hör­net. Bråk, kris och Het­fi­elds al­ko­hol­miss­bruk le­der till att Me­tal­li­ca till slut tving­as an­li­ta en psy­ko­log. Kri­sen skild­ras i do­ku­men­tä­ren So­me kind of mons­ter som släpps 2004.

2001 an­kla­gar bland an­nat Me­tal­li­ca mu­sik­tjäns­ten Naps­ter för att sa­bo­te­ra mu­si­kers möj­lig­het att le­va på sin mu­sik då mu­si­ken sprids gra­tis via nä­tet. Sa­ken av­görs i dom­stol. 2012 star­tar Me­tal­li­ca ock­så eget skiv­bo­lag: Blac­kened Re­cor­dings – som i sin tur kö­per al­la rät­tig­he­ter till tidigare in­spel­ning­ar. ME­TAL­LI­CA SLÄPP­TE SITT se­nas­te al­bum Hard­wi­red... to self-de­struct år 2016.

Just nu är de ute på World­wi­red tour. Den 5 och 7 maj spe­lar ban­det i Glo­ben i Stock­holm. Men Me­tal­li­ca har ett krav... Bil­jet­ter­na till de­ras kon­ser­ter ska va­ra per­son­li­ga, för att ga­ran­te­ra att det är fans som kö­per och in­te andra­hands­ak­tö­rer.

FULL ATTACK. Ba­sis­ten Ro­bert Tru­jil­lo och sång­a­ren Ja­mes Het­fi­eld vid en kon­sert i Pa­sa­de­na för­ra året.

Bild: CHRIS PIZZELLO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.