Så byg­ger du ditt wi­fi

Kon­su­ment: En vägg kan för­stö­ra upp­kopp­ling­en – så lö­ser du pro­ble­met ut­an kab­lar.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - GABRIELLA MOHOFF gabriella.mohoff@gp.se

Bred­bandsupp­kopp­ling­ar­na blir allt snab­ba­re och vi blir allt mer upp­kopp­la­de i hem­met. Lam­por, larm, strea­ming­tjäns­ter, plat­tor och mo­bi­ler – ja, det mesta går att kopp­la upp och det gör att vå­ra krav på ett snabbt och väl fun­ge­ran­de bredband ökar. Dess­utom skall det helst va­ra tråd­löst.

En van­lig tråd­lös rou­ter räc­ker of­tast om man in­te bor allt för stort, men med stör­re yta att täc­ka, till ex­em­pel en stor lä­gen­het el­ler en två­vå­nings­vil­la räc­ker säl­lan rou­tern till. Finns det dess­utom nå­gon tjock vägg el­ler en mur­stock i vägen kan fle­ra de­lar av bo­sta­den bli helt ut­an täck­ning.

Men det finns fle­ra sätt att byg­ga ut det tråd­lö­sa nät­ver­ket ut­an att det be­hö­ver bli allt för kom­pli­ce­rat el­ler dyrt. Och du be­hö­ver in­te va­ra nät­verks­ex­pert för att få det att fun­ge­ra.

DET AB­SO­LUT BÄS­TA sät­tet in­ne­bär vis­ser­li­gen en ka­bel­drag­ning, men en en­kel så­dan.

– Har man möj­lig­het så är det bäs­ta sät­tet att byg­ga ut sitt wi­fi­nät att sät­ta in en ex­tra ac­ces­s­punkt via ka­bel, men al­ter­na­ti­ven bör­jar bli så bra att det går att få i stort sett sam­ma ef­fekt med and­ra lös­ning­ar, sä­ger Mattias Inghe, testre­dak­tör på PC för al­la och nå­got av en ex­pert på tråd­lö­sa lös­ning­ar.

Han har tes­tat ett an­tal oli­ka sätt att byg­ga ut wi­fi-nät och tyc­ker att de nya mesh-sy­ste­men är de enk­las­te att han­te­ra.

– Till­ver­kar­na har gjort det så en­kelt som möj­ligt. Du kan i prin­cip stäl­la en en­het i hal­len och en i sov­rum­met, pe­ta på någ­ra knap­par i en app och så är det klart, sä­ger han. Meshnätverk/Mul­ti­room-wi­fi

Mes­h­sy­stem, el­ler mul­ti­roomwi­fi som PC för al­la väl­jer att kal­la dem, är i re­gel li­te dy­ra­re än öv­ri­ga lös­ning­ar, men å and­ra si­dan ger det ett en­kelt sy­stem som i stort sett stäl­ler in sig självt. Det finns en mängd oli­ka le­ve­ran­tö­rer och ex­akt vad man får för peng­ar­na skil­jer sig li­te åt be­ro­en­de på vil­ket mär­ke man väl­jer. Ett start­pa­ket kos­tar allt ifrån ung­e­fär 3500 kro­nor och upp­åt, be­ro­en­de på vil­ka krav man har.

I grun­den be­står ett så­dant pa­ket nor­malt av minst tre ”puc­kar”, el­ler no­der, varav en är tänkt att age­ra rou­ter. Det van­li­gas­te är att man er­sät­ter sin be­fint­li­ga rou­ter med en av puc­kar­na, som i sin tur kom­mu­ni­ce­rar tråd­löst med de öv­ri­ga.

Allt som be­hövs för de öv­ri­ga sa­tel­lit­puc­kar­na är ett elut­tag.

– Man kan, för att gö­ra det en­kel, sä­ga att ett mes­h­sy­stem in­ne­bär att man har ett an­tal en­he­ter som pra­tar med varand­ra via en hu­vu­den­het, sä­ger Mattias Inghe.

Det ab­so­lut bäs­ta, en­ligt Mattias Inghe, är att se till att sy­ste­met har trip­pel­band.

– Då har en­he­ter­na ett eget, dolt, band, där de kom­mu­ni­ce­rar med varand­ra och de pra­tar på en an­nan fre­kvens. Har du ba­ra dub­bel­band de­las ka­pa­ci­te­ten mel­lan dig och en­he­ter­na, sä­ger han.

Han po­äng­te­rar ock­så att det är bra att fun­de­ra på hur man an­vän­der sitt bredband.

– Är det många som kom­mer att an­vän­da nä­tet sam­ti­digt, till ex­em­pel? Då kan man be­hö­va öka på ka­pa­ci­te­ten i nät­ver­ket, sä­ger Inghe.

Pas­sar dig som: Be­hö­ver täc­ka stor yta, fle­ra vå­ning­ar el­ler har hin­der i vägen för sig­na­len.

För­de­lar: Snabbt och en­kelt att in­stal­le­ra. Går att byg­ga ut med fle­ra ”puc­kar” vid be­hov. Finns dock en max­gräns, men den va­ri­e­rar be­ro­en­de på va­ri­ant av sy­stem.

Nack­de­lar: Dyrt i för­hål­lan­de till vad man får. En­kel­he­ten gör att det finns sto­ra be­gräns­ning­ar i in­ställ­ning­ar­na, man kan till ex­em­pel in­te väl­ja egen fre­kvens.

Tänk på att: Om du har ett kom­bi­ne­rat mo­dem och rou­ter med fle­ra funk­tio­ner, till ex­em­pel bred­bands-tv, från din bred­bandsle­ve­ran­tör be­hö­ver du gö­ra vis­sa in­ställ­ning­ar för att kun­na an­vän­da mes­h­sy­ste­mets rou­ter. Det enk­las­te sät­tet, en­ligt Mattias Inghe, är att helt en­kelt ba­ra stänga av wi­fi-funk­tio­nen på den be­fint­li­ga rou­tern (of­tast finns det en knapp att tryc­ka in). Där­ef­ter plug­gar du in mes­hrou­tern i ett av ut­ta­gen i mo­de­met och kör.

Repeater/ex­ten­der

Ett an­nat re­la­tivt en­kelt sätt att byg­ga ut nät­ver­ket är att an­vän­da sig av en så kal­lad repeater, el­ler räck­vidds­för­läng­a­re. Pre­cis som nam­net an­ty­der re­pe­te­rar en­he­ten sig­na­len från rou­tern och ser till att den når läng­re. Det här är ett av de bil­li­gas­te al­ter­na­ti­ven, med pri­ser från ung­e­fär 300 kro­nor och upp­åt.

Tek­ni­ken går ut på att man pla­ce­rar en repeater in­om räck­håll för rou­tern, re­pe­a­tern upp­re­par i sin tur sig­na­len och skic­kar den vi­da­re till din an­vän­da­ren­het, allt­så mo­bi­len, da­torn, el­ler vad det nu kan va­ra. En­he­ten för­stär­ker dock in­te sig­na­len, ut­an skic­kar vi­da­re en sig­nal som är li­ka stark som den som den tar emot från rou­tern.

– Tek­niskt sett är det sam­ma sak som no­der­na i ett mes­h­sy­stem, med den skill­na­den att en repeater är svå­ra­re att kon­fi­gu­re­ra själv.

– Du får till ex­em­pel hit­ta rou­terns SSID och fre­kvens själv och får in­te hjälp med att hit­ta bäs­ta pla­ce­ring­en, sä­ger Mattias Inghe.

Pas­sar dig som: ba­ra be­hö­ver för­läng­a­re på ett stäl­le i bo­sta­den, till ex­em­pel för att kom­ma för­bi en mur­stock. För­de­lar: Bil­lig. Nack­de­lar: Kan va­ra svårin­ställd och kan va­ra svårt att hit­ta den op­ti­ma­la pla­ce­ring­en. Klum­pig och kan va­ra i vägen.

”Till­ver­kar­na har gjort det så en­kelt som möj­ligt. Du kan i prin­cip stäl­la en en­het i hal­len och en i sov­rum­met, pe­ta på någ­ra knap­par i en app och så är det klart.” MATTIAS INGHE,

Testre­dak­tör PC för al­la.

Tänk på att: En repeater bör pla­ce­ras mitt emel­lan rou­tern och plat­sen där man bru­kar ha si­na kli­en­ter, för att upp­nå bäs­ta ef­fekt. Allt för nä­ra rou­tern fyller den näs­tan ing­en funk­tion ef­tersom de bå­da har sam­ma räck­vidd och för nä­ra kli­en­ter­na får den in­te till­räck­ligt stark sig­nal från rou­ter­na att re­pe­te­ra. Po­wer­li­ne/ho­meplug

Ge­nom att an­vän­da sig av det be­fint­li­ga el­nä­tet och en så kal­lad ho­meplug, el­ler po­wer­li­ne, kan man byg­ga ut bå­de det tråd­lö­sa och det tråd­bund­na nät­ver­ket på sam­ma gång. Även den här tek­ni­ken är re­la­tivt bil­lig, från ung­e­fär 500 kro­nor och upp­åt.

EN­KELT FÖRKLARAT FUN­GE­RAR det så att man sät­ter en plugg i den be­fint­li­ga rou­tern, sät­ter den i ett elut­tag och en plugg i ett elut­tag där man vill för­stär­ka nät­ver­ket. Se­dan kopp­lar man ihop dem med ett en­kelt knapp­tryck. Sig­na­len går då via el­nä­tet, till plugg num­mer två, som fun­ge­rar som en ex­tra ac­ces­s­punkt. På fle­ra mo­del­ler går det en­kelt att klo­na sitt be­fint­li­ga nät­verk, vil­ket gör att man slip­per gö­ra ma­nu­el­la in­ställ­ning­ar, som nät­verks­namn och lö­senord.

För­de­lar: Sta­bilt och en­kelt att in­stal­le­ra. Kan byg­ga ut bå­de wi­fi och tråd­bun­det. Re­la­tivt bil­lig lös­ning. Nack­de­lar: El­nä­tets kva­li­tet kan på­ver­ka sta­bi­li­te­ten. Kan stö­ras

av när­lig­gan­de sa­ker i and­ra elut­tag. Kan va­ra klum­pig och sit­ta i vägen.

Tänk på: Se till att plug­gar­na har stöd för tråd­löst bredband, en del mär­ken har ba­ra tek­nik för för­läng­ning av det tråd­bund­na. Kol­la ef­ter ett sy­stem som kan klo­na be­fint­ligt nät­verk om du vill slip­pa stäl­la in det själv, el­ler ha två oli­ka nät­verk hem­ma. Sätt helst in­te plug­gar­na i gren­kon­tak­ter, ut­an di­rekt i vägut­ta­get. Finns mo­del­ler som har ett elut­tag på fram­si­dan, så att man slip­per bli av med ut­ta­get.

MESHNÄTVERK.

REPEATER.

DJUNGEL. An­ton Mats­borg på El­gi­gan­ten vi­sar oli­ka nät­verks­lös­ning­ar.

Bild: ANNA VON BRÖMSSEN

POWERLINK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.