Britt-Ma­rie Matts­son

”Språk­kun­ska­per­na och ut­bild­ning­en var ingen­ting som im­po­ne­ra­de på dans­kar­na”

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - Britt-Ma­rie Matts­son

Fransk­föd­de gre­ven Hen­ri Ma­rie de La­bor­de de Mon­pe­zat ha­de ett in­tres­sant för­flu­tet när han som tjäns­te­man på Frank­ri­kes am­bas­sad i Lon­don möt­te den dans­ka kron­prin­ses­san Mar­gret­he i mit­ten av 1960-ta­let.

Han var född 1934 och upp­växt någ­ra år i det frans­ka In­do­ki­na, men åter­kom till Frank­ri­ke vid ut­brot­tet av and­ra världs­kri­get 1939. Ef­ter kri­get res­te han till­ba­ka till nu­va­ran­de Vi­et­nam och stu­de­ra­de språk och ekonomi. Han be­rät­ta­de om sin kär­lek till det fuk­ti­ga kli­ma­tet och den syd­osta­si­a­tis­ka kul­tu­ren i en do­ku­men­tär där han själv var ci­ce­ron i barn­doms­kvar­te­ren. TILL­BA­KA I PARIS 1952 läs­te han stats­ve­ten­skap och ju­ri­dik på Sor­bon­ne och även tys­ka, eng­els­ka och ori­en­ta­lis­ka språk, in­klu­si­ve ki­ne­sis­ka och vi­et­na­me­sis­ka. I slu­tet av 1950-ta­let fort­sat­te han si­na stu­di­er i Hong­kong och Sai­gon. Un­der mi­li­tär­tjänst­gö­ring­en sän­des han till Al­ge­ri­et­kri­get.

Men den in­ter­na­tio­nel­la bak­grun­den, språk­kun­ska­per­na och ut­bild­ning­en var ingen­ting som im­po­ne­ra­de på dans­kar­na. Han kri­ti­se­ra­des istäl­let of­ta för att hans dans­ka ha­de bryt­ning och för att han ta­la­de sig varm för livssti­len i Frank­ri­ke där han äg­de ett vin­slott.

När prins Henrik skul­le få möj­lig­het att vi­sa sin hust­ru Vi­et­nam vid ett se­dan länge pla­ne­rat of­fi­ci­ellt be­sök ställ­des re­san i sista stund in. Drott­ning­en ha­de drab­bats av rygg­pro­blem.

Det var ung­e­fär då som prins Henrik of­fent­ligt bör­ja­de ven­ti­le­ra sin ir­ri­ta­tion över att pro­to­kol­lärt all­tid be­hö­va stå ett steg bakom sin fru. Det för­vär­ra­des när kron­prins Fred­rik tog kli­vet fram och knuf­fa­de ner sin far i hi­e­rar­kin. MAR­GRET­HE OCH HENRIK gif­te sig 1967, när hon fort­fa­ran­de var kron­prin­ses­sa, och hen­nes far Fred­rik satt på tro­nen med sin drott­ning Ingrid, född prin­ses­sa av Sve­ri­ge. När Mar­gret­he tog över som drott­ning ef­ter sin fars död 1972 fick Henrik ock­så i fort­sätt­ning­en va­ra prins.

Henrik jäm­för­de se­na­re med de nors­ka och svens­ka kung­a­hu­sen. När kron­prins Ha­rald i Nor­ge ef­ter­träd­de sin far som kung 1991 blev hans fru Son­ja sam­ti­digt drott­ning. Och när Sve­ri­ges kung Carl XVI Gustaf gif­te sig med Sil­via Som­mer­lath blev hon drott­ning. Prins Henrik ham­na­de i rang bakom des­sa ingif­ta i de nor­dis­ka län­der­na. I den yng­re ge­ne­ra­tio­nen har den nors­ka kron­prin­ses­san Met­te Ma­rit och hans egen svär­dot­ter kron­prin­ses­san Ma­ry pas­se­rat ho­nom pro­to­kol­lärt. PRINS HENRIKS KLAGOMÅL fal­ler in i sam­ma möns­ter som i Storbritannien. Där käm­pa­de länge prins Philip för­gä­ves för att få sam­ma höga sta­tus som sin hust­ru, drott­ning Eli­za­beth.

Henrik mejs­la­de ut en pro­fil som dörr­öpp­na­re för danskt nä­rings­liv in­ter­na­tio­nellt och var länge drott­ning­ens med­spe­la­re. Men me­dan hon be­und­ra­des för sin konst­när­lig­het ifrå­ga­sat­tes han för att han äg­na­de tid åt över­sätt­ning­ar och egen po­e­si. Han be­skyll­des för att in­te ens ha pli på si­na bits­ka sträv­hå­ri­ga tax­ar.

Hans upp­fost­rings­me­to­der av sö­ner­na ifrå­ga­sat­tes ock­så. Kron­prins Fred­rik har er­känt att hans far va­rit auk­to­ri­tär och hård­hänt.

Dans­ka me­di­er har kri­ti­se­rats för att loc­ka prins Henrik att ut­ta­la sig även då det bör­ja­de stå klart att han ha­de psy­kis­ka svac­kor. Han väg­ra­de att del­ta i drott­ning­ens fi­ran­de av fö­del­se­da­gar, de tra­di­tio­nel­la ny­årsce­re­mo­ni­er­na, men ock­så i pri­va­ta sam­man­hang. Då med­de­la­de drott­ning­en att prins Henrik valt att pen­sio­ne­ra sig. Se­dan han sagt att han ef­ter sin död in­te vil­le vi­la vid drott­ning­ens

Den nors­ka kron­prin­ses­san och hans egen svär­dot­ter har pas­se­rat ho­nom pro­to­kol­lärt

si­da i Roskil­de dom­kyr­ka med­de­la­de ho­vet i hös­tas att prin­sen led av de­mens.

SPEKULATIONERNA har det se­nas­te året gällt om drott­ning Mar­gret­he över­vä­ger att ab­di­ke­ra och över­läm­na tro­nen till sin son, kron­prins Fred­rik. Ne­der­län­der­na har fun­nits med i re­so­ne­mang­en där drott­ning Be­atrix ab­di­ke­ra­de till för­mån för sin son då hen­nes ma­ke, den tysk­föd­de prins Claus av­led.

Men det är in­te tra­di­tion att ab­di­ke­ra i Nor­den. Den svens­ke kung­en har sagt att han av­ser att dö på sin post och hans ku­sin Mar­gret­he sägs tidigare ha haft sam­ma upp­fatt­ning.

Bild: MARC FEMENIA, JAN BJÖRSELL, CHRISTOPHE ENA

ETT HALVT SEKEL TILL­SAM­MANS. Dan­marks prins Henrik gick bort nat­ten till i går på Fre­dens­borgs slott, 83 år gam­mal. Mar­gret­he och Henrik gif­te sig 1967. När hust­run blev drott­ning fick han nöja sig med att fort­sät­ta som prins – nå­got han in­te var helt nöjd med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.