MODERAT VALFILM FÅR ALLIANSKRITIK

NYHETER: Li­be­ra­ler­na kri­ti­se­rar Mo­de­ra­ter­na för att må­la upp en osann bild av Gö­te­borg i sin om­ta­la­de kam­panj­film. ”Jag tyc­ker att det är oan­sva­rigt”, sä­ger Ax­el Dar­vik (L).

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - ANNA EKSTRÖM Anna.Ek­strom@gp.se

Mo­de­ra­ter­nas upp­märk­sam­ma­de kam­panj­film be­skri­ver ett Gö­te­borg som har sli­tits isär . Sta­den har bli­vit ett till­håll för ji­ha­dis­ter, bi­lar sätts i brand och män­ni­skor skjuts ihjäl.

Nu kri­ti­se­rar li­be­ra­len Ax­el Dar­vik Mo­de­ra­ter­na för att må­la upp en falsk bild av Gö­te­borg. Han sä­ger att Mo­de­ra­ter­na är oan­sva­ri­ga.

– Som po­li­ti­ker mås­te man byg­ga po­li­tik på fak­ta och för­nuft. Det finns en ten­dens i po­li­ti­ken att för­sö­ka skräm­ma väl­ja­re. Vi be­hö­ver po­li­tik för hur vi ska kom­ma när­ma­re varand­ra, in­te gli­da isär mer, sä­ger han.

Han vän­der sig mot att Mo­de­ra­ter­na be­skri­ver för­or­ter­na som till­håll för ji­ha­dis­ter sam­ti­digt som många har flytt för att kom­ma bort från re­li­giös ex­tre­mism.

– Det bor van­li­ga män­ni­skor i för­or­ter­na. De går till job­bet, till sko­lan och käm­par för att få var­da­gen att gå ihop, sä­ger han.

KOMMUNALRÅDET Da­vid Le­ga (KD) tyc­ker att det är be­kym­mer­samt att fil­men pre­sen­te­rar pro­blem, men inga lös­ning­ar.

– Nu dis­ku­te­ras ju fil­men och in­te pro­ble­men, det mås­te ses som ett miss­lyc­kan­de. Jag ha­de själv ald­rig gjort en film på det sät­tet, sä­ger han.

SOM ORD­FÖ­RAN­DE i Li­be­ra­ler­nas val­ma­ni­fest­grupp har Ax­el Dar­vik va­rit med och ta­git fram en be­rät­tel­se om ett an­nat Gö­te­borg. Li­be­ra­ler­nas och Mo­de­ra­ter­nas Gö­te­borg skil­jer sig åt.

– Vi är 10 pro­cent av Sve­ri­ges be­folk­ning och står för 20 pro­cent av all forsk­ning och ut­veck­ling. Gö­te­borg är ett kun­skap­snav. Vi har den lägs­ta ar­bets­lös­he­ten i lan­det, sä­ger Ax­el Dar­vik.

Han sä­ger att det finns pro­blem i Gö­te­borg, in­te minst på in­teg­ra­tions­om­rå­det, men me­nar att po­li­ti­ker­na mås­te kun­na för­med­la fram­tids­hopp och trygg­het.

– Det har gått gans­ka bra för Gö­te­borg. Den lå­ga ar­bets­lös­he­ten vi­sar att in­teg­ra­tions­re­san är li­te kor­ta­re i Gö­te­borg.

BUDSKAPET i Mo­de­ra­ter­nas kam­panj­film är att Gö­te­borg var bätt­re förr. Ax­el Dar­vik hål­ler in­te med.

– Nej. Det var an­norlun­da förr, men det går in­te att bac­ka ban­det el­ler gla­mo­ri­se­ra histo­ri­en. Då häng­er vi in­te med den tid vi le­ver i, sä­ger Ax­el Dar­vik.

In­te hel­ler Da­vid Le­ga tyc­ker att det var bätt­re förr.

– Ha­de det va­rit 1970 nu ha­de jag bott på in­sti­tu­tion, så det har jag svårt att tyc­ka. Det är far­ligt att sä­ga att allt var bätt­re el­ler säm­re förr, vi mås­te vå­ga va­ra dju­pa­re i vå­ra ana­ly­ser.

Ax­el Dar­vik sä­ger att Mo­de­ra­ter­nas film föl­jer ten­den­sen bland po­li­tis­ka par­ti­er som vill vin­na enk­la po­äng­er för att loc­ka väl­ja­re.

Sam­ti­digt ser Li­be­ra­ler­na Mo­de­ra­ter­na som ut­gångs­punkt för fort­satt sam­ar­be­te ef­ter va­let.

– Jag tror att det finns många vik­ti­ga re­for­mer vi be­hö­ver gö­ra. Men man kan in­te blun­da för att vi har oli­ka ut­gångs­punk­ter.

Men han ute­slu­ter in­te att det kan bli ak­tu­ellt att sam­ar­be­ta med and­ra par­ti­er än al­li­ans­par­ti­er­na.

”Vi har en stolt histo­ria, men vi står i ett väg­skäl ef­ter att sta­den har misskötts av de röd­grö­na” HAMPUS MAG­NUS­SON (M)

”Gö­te­borg är ett kun­skap­snav. Vi har den lägs­ta ar­bets­lös­he­ten i lan­det.” AX­EL DAR­VIK (L)

KOMMUNALRÅDET Hampus Mag­nus­son (M) hål­ler in­te med om kri­ti­ken. Han sä­ger att Gö­te­borg är den stad som sam­lar upp flest IS-kri­ga­re och han är glad att pro­ble­men nu har ham­nat i fo­kus.

– Från väl­jar­na har det va­rit oer­hört po­si­tiv re­spons. Jag har nog ald­rig fått så många po­si­ti­va med­de­lan­den för nå­got för­ut.

Han tyc­ker in­te att kam­panj­fil­men svart­må­lar sta­den. Till­sam­mans med fil­men pre­sen­te­rar par­ti­et en mängd för­slag på lös­ning­ar.

– Vi har en stolt histo­ria, men vi står i ett väg­skäl ef­ter att sta­den har misskötts av de röd­grö­na.

Bild: SKÄMDUMP

”GÖ­TE­BORG SLITS ISÄR”. Mo­de­ra­ter­nas kam­panj­film teck­nar en dys­ter bild av sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.