Strikt lin­je för nå­de­an­sö­kan

Den mörk­räd­da hust­run kla­rar sig in­te ut­an ma­ken. So­nen är egent­li­gen en väl­digt snäll person när han är nyk­ter. Och mam­man vill ge sin son – den livs­tids­döm­de ter­ro­ris­ten – öm­het och med­käns­la. De som an­sö­ker om nåd är många gång­er kre­a­ti­va i si­na an­sökn

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - SANDRA DIVINYI sandra.divinyi@gp.se

NYHETER: De fles­ta an­sök­ning­ar om nåd som skic­kas till re­ge­ring­en från fäng­el­se­döm­da får av­slag. GP har gått ige­nom 89 an­sök­ning­ar från 2017. En­dast fy­ra be­vil­ja­des helt el­ler del­vis.

Re­ge­ring­en har möj­lig­het att ge­nom nåd be­fria en dömd brotts­ling från ett fäng­el­se­straff, el­ler att släp­pa ut den döm­de tidigare.

Var­je år skic­kas det in över hund­ra nå­de­an­sök­ning­ar där de döm­da, när­stå­en­de till dem, el­ler ett om­bud som ex­em­pel­vis en ad­vo­kat för­sö­ker få re­ge­ring­en att be­slu­ta att just de el­ler de­ras fäng­el­se­döm­da an­hö­ri­ga ska slip­pa av­tjä­na ett straff i fäng­el­se.

Men det är en­dast i un­dan­tags­si­tu­a­tio­ner som re­ge­ring­en be­vil­jar de sö­kan­de nåd. Och nå­gon mo­ti­ve­ring till be­slu­tet lämnas ald­rig.

– Re­ge­ring­en är strikt i sin pröv­ning det ska va­ra i un­dan­tags­fall som man ska be­vil­jas nåd, sä­ger Ce­ci­lia Riddse­li­us, äm­nes­råd vid ju­sti­tie­de­par­te­men­tet, och fort­sät­ter.

– I de fles­ta fall finns det in­te nå­deskäl. GP HAR GÅTT ige­nom de 89 av­slu­ta­de ären­de­na från 2017. En­dast fy­ra av de som an­sök­te om nåd be­vil­ja­des det an­ting­en helt el­ler del­vis.

En av de som ge­nast släpp­tes var en kvin­na i 75-års­ål­dern som döm­des 2005. Först tolv år se­na­re knac­ka­de po­li­sen på hen­nes dörr och sa att de ha­de en in­stäl­lel­se­or­der. So­nen, som skrev nå­de­an­sö­kan, be­rät­ta­de om mam­mans sjuk­doms­hi­sto­rik och om sin oro att det skul­le ut­veck­la sig till ett ”döds­straff” om hon var tvung­en att av­tjä­na fäng­el­se­straf­fet. Och som sagt – i detta fall lyss­na­de re­ge­ring­en på väd­jan.

På sin hem­si­da skri­ver re­ge­ring­en att ”nåd är ingen­ting som man har rätt till”och att ”ett fäng­el­se­straff kan säl­lan av­tjä­nas ut­an so­ci­a­la och eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser för den döm­de och hans el­ler hen­nes fa­milj”.

Det är hel­ler in­te frå­gan om en om­pröv­ning i må­let ut­an ”en ex­tra­or­di­när pröv­ning”.

– Det här är ett ex­tra­or­di­närt rätts­me­del så hu­vud­re­geln är att man ska ha ut­tömt den nor­ma­la gång­en och att det ska ha in­träf­fat nå­got ef­ter att do­men föll, om­stän­dig­he­ter som de svens­ka dom­sto­lar­na och and­ra in­stan­ser in­te har be­ak­tat, sä­ger Ce­ci­lia Riddse­li­us. DET GÖRS EN fri be­döm­ning i var­je en­skilt fall. Van­li­gen är det frå­ga om om­stän­dig­he­ter som rör den döm­des per­son­li­ga för­hål­lan­den och som in­te var kän­da för dom­sto­len vid ti­den för do­men. Det kanske har vi­sat sig att ”kon­se­kven­ser­na i det en­skil­da fal­let blir så­da­na att det fram­står som orim­ligt att verk­stäl­la straf­fet”, som re­ge­ring­en skri­ver på sin hem­si­da.

Det är allt fär­re som an­sö­ker om nåd.

– Man kan se att nå­de­an­sök­ning­ar­na har mins­kat kraf­tigt un­der 2000-ta­let, sä­ger Ce­ci­lia Riddse­li­us och näm­ner någ­ra möj­li­ga för­kla­ring­ar:

– Dels är det de nya la­gar som kom un­der 2000-ta­let som kan för­kla­ra det här. Möj­lig­he­ter­na att dö­ma till and­ra straff än fäng­el­se har bli­vit fler.

Hon näm­ner till ex­em­pel möj­lig­he­ten att dö­mas till vill­kor­lig dom med skydds­till­syn el­ler att få fot­bo­ja.

– Se­dan har man gjort en rad änd­ring­ar i lag­stift­ning­en. Till ex­em­pel möj­lig­he­ten för livs­tids­döm­da att an­sö­ka om tids­be­stämt straff. Det flyt­ta­de man år 2006 över från re­ge­ring­ens bord till Öre­bro tings­rätt.

I DE HANDLINGAR som GP ta­git del av är skä­len som de döm­da brotts­ling­ar­na tar upp va­ri­e­ran­de. Många skyl­ler på häl­san – sin el­ler en när­stå­en­des.

Nå­gon på­står att han bli­vit oskyl­digt dömd, en an­nan att det är orätt­vis att be­hö­va sit­ta i fäng­el­se i tre må­na­der för två olov­li­ga kör­ning­ar. And­ra skyl­ler på att de kom­mer för­lo­ra job­bet. Och i ett av fal­len rör nå­de­an­sö­kan en livs­tids­dömd ter­ro­rist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.