”Hans dyst­ra vitt­nes­mål il­lu­stre­rar de små ste­gens ty­ran­ni när en rätts­stat gör re­trätt.”

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - JENNY SONESSON

TIDIGARE DENNA VECKA an­ord­na­de sam­ord­nings­mi­nis­ter Ibra­him Bay­lan (S), som le­der re­ge­ring­ens ar­be­te mot seg­re­ga­tio­nen, och nä­rings­mi­nis­ter Mi­kael Dam­berg (S) ett mö­te i Ro­sen­bad om hur lan­dets torg- och cent­rum­mil­jö­er ska bli tryg­ga­re. In­bjud­na gäs­ter var re­pre­sen­tan­ter för Sve­ri­ges störs­ta kom­mu­ner, han­deln och Po­li­sen. På agen­dan stod bland an­nat dis­kus­sion om hur man kan mins­ka snat­te­ri­er, stöl­der och hot som drab­bar lan­dets nä­ringsid­ka­re.

Re­ge­ring­en age­rar yr­va­ket. Pro­ble­ma­ti­ken har knap­past upp­stått över en natt. Åt­gär­der bor­de re­dan va­ra på plats. Svensk han­dels sä­ker­hets­chef Per Gei­jer upp­ger att an­mäl­da stöld­brott i bu­ti­ker steg med 30 pro­cent mel­lan 2013 och 2016. Siff­ran kun­de va­ra hög­re.

Fär­re an­mä­ler trots att an­ta­let rap­por­te­ra­de fall ökat. Åt­skil­li­ga hand­la­re har näm­li­gen trött­nat på att po­li­san­mäl­ning­ar­na in­te får någ­ra kon­se­kven­ser. Att rap­por­te­ra brott upp­levs som bort­kas­tad tid (GT 11/2). In­for­ma­tio­nen bor­de få al­la var­nings­kloc­kor att ringa in­ne på Ju­sti­tie­de­par­te­men­tet. EN PERSON SOM kon­fron­te­rats med brotts­ut­veck­ling in­om han­deln är gö­te­bor­ga­ren Mi­kael Ovrell. Han dri­ver en Ica-bu­tik, som fun­nits i fa­mil­jens ägo se­dan 1952, på Ci­ty­tor­get i Kor­te­da­la. Ovrell vitt­nar om att hot, våld, snat­te­ri­er och rån nu­me­ra är en del av var­da­gen i af­fä­ren. Pro­ble­men bör­ja­de växa i om­fatt­ning för två år se­dan (AB 12/2).

Han be­skri­ver att kri­mi­na­li­te­ten ökat la­vinar­tat och upp­le­ver en allt mer ohåll­bar si­tu­a­tion. Bå­de han och de an­ställ­da är räd­da på ar­bets­tid och per­so­nal har sagt upp sig med hän­vis­ning till otrygg­het. Där­för har Ovrell valt att läg­ga bu­ti­kens över­skott på väk­ta­re. Peng­ar som an­nars kun­de ha an­vänts till läg­re pri­ser på va­ror­na, hög­re lö­ner el­ler ta­gits ut som vinst.

Tidigare har Ovrell all­tid be­trak­tat Kor­te­da­la som ett sä­kert om­rå­de där kun­der­na vå­gat hand­la i bu­ti­ken vid al­la ti­der på dyg­net. Nu är det allt fler som hål­ler sig hem­ma ef­ter skym­ning­en upp­ger han. Vis­sa stam­kun­der har till och med över­gett bu­ti­ken och bör­jat gö­ra si­na in­köp på and­ra plat­ser en­ligt Ovrell.

”Mil­jön i en mat­af­fär är en väl­digt bra tem­pe­ra­tur­mä­ta­re för hur sam­häl­let mår. När brot­ten ökar i mat­af­fä­rer­na skul­le jag sä­ga att sam­häl­let mår då­ligt”, kon­sta­te­rar Ica-hand­la­ren. HANS DYST­RA VITT­NES­MÅL il­lu­stre­rar de små ste­gens ty­ran­ni när en rätts­stat gör re­trätt. I kri­mi­na­li­te­tens köl­vat­ten fro­das räds­lan. Lag­ly­di­ga med­bor­ga­re be­grän­sar si­na liv och det of­fent­li­ga rum­met krym­per.

Ovrell har ett kon­kret po­li­tiskt för­slag som mi­nist­rar­na Bay­lan och Dam­berg bor­de ge­nom­dri­va. I dag går det in­te ens i dom­stol att för­bju­da en in­di­vid från att åter­be­sö­ka en af­fär där ve­der­bö­ran­de ho­tat el­ler sla­git per­so­na­len. Det är full­stän­digt orim­ligt och un­der­grä­ver bå­de ägan­de­rät­ten och per­so­na­lens sä­ker­het.

Det är ing­en mänsk­lig rät­tig­het att kri­mi­nel­la, som in­te ens be­ta­lar för va­ror­na, ska få gö­ra li­vet surt för bu­tiksan­ställ­da. Det mås­te bli möj­ligt att por­ta per­so­ner som ut­sät­ter bu­ti­ker för brott.

Det räc­ker med tom­ma ord. Flum­met mås­te upp­hö­ra. In­för om­gå­en­de be­söks­för­bud in­om han­deln. Kal­la la­gen Lex Ovrell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.