Is­ra­e­lisk ledare un­der press

Pre­miär­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu är un­der press. Ef­ter flyg­at­tac­ken mot mål i Sy­ri­en ris­ke­rar han att dra in Is­ra­el i kon­flik­ten, mot bå­de vän­ner och fi­en­der. Dess­utom är han mitt i stor­men av en kor­rup­tions­här­va.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - Jan Höglund 031-62 42 29 ∙ jan.hoglund@gp.se

VÄRLDEN: Ef­ter flyg­at­tac­ken mot mål i Sy­ri­en ris­ke­rar Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu att dra in Is­ra­el i Sy­ri­en­kon­flik­ten. Sam­ti­digt är pre­miär­mi­nis­tern mitt i en kor­rup­tions­här­va, skri­ver Jan Höglund i en ana­lys.

Ef­ter ett 14 må­na­der långt ut­red­nings­ar­be­te med fle­ra för­hör av pre­miär­mi­nis­tern an­ser is­ra­e­lisk po­lis att Ne­ta­ny­a­hu bör åta­las för kor­rup­tion och mut­brott i två fall. Mis­stan­kar­na gäl­ler gå­vor för mot­sva­ran­de över två mil­jo­ner kro­nor.

De ska ha kom­mit från två ri­ka män som i ut­byte fått po­li­tis­ka fa­vö­rer, en­ligt po­li­sen. Den ene man­nen be­skrivs som en Hol­ly­wood­mo­gul och den and­re som en au­stra­lisk af­färs­man. Gå­vor­na, skri­ver den is­ra­e­lis­ka tid­ning­en Haa­retz, in­klu­de­rar ci­gar­rer, ro­sa cham­pagne, ju­ve­ler och re­sor.

Ne­ta­ny­a­hu miss­tänks även ha träf­fat en över­ens­kom­mel­se med chefre­dak­tö­ren för en av Is­ra­els störs­ta tid­ning­ar, Ye­di­ot Aha­ro­not. Mot löf­te om en för­del­ak­tig ny­hets­be­vak­ning, skul­le han för­svå­ra ut­giv­ning­en av en av tid­ning­ens kon­kur­ren­ter, he­ter det. EF­TER AVSLÖJANDET om att po­li­sen re­kom­men­de­rar åtal har krav rests på Ne­ta­ny­a­hus av­gång och ny­val. Ut­bild­nings­mi­nis­ter Naf­ta­li Ben­nett sä­ger, en­ligt Ekot:

– En pre­miär­mi­nis­ter mås­te in­te va­ra per­fekt el­ler le­va ett över­dri­vet an­språks­löst liv. Men han be­hö­ver va­ra en person som and­ra kan tit­ta på och sä­ga ”så ska man be­te sig”.

Men Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu av­fär­da­de bå­de krav på av­gång och

Gå­vor­na in­klu­de­rar ci­gar­rer, ro­sa cham­pagne, ju­ve­ler och re­sor

ny­val un­der ett tal i Tel Aviv i går:

– JAG KAN för­säk­ra er om att ko­a­li­tio­nen är sta­bil. Var­ken jag el­ler nå­gon an­nan pla­ne­rar för val. Vi ska fort­sät­ta att ar­be­ta till­sam­mans för de is­ra­e­lis­ka med­bor­gar­nas bäs­ta, man­dat­pe­ri­o­den ut.

Han ne­kar till brott och har tidigare sagt att ”det är in­te olag­ligt att ac­cep­te­ra gå­vor från vän­ner”, en­ligt Je­ru­sa­lem Post. Han kal­lar po­li­sens re­kom­men­da­tion par­tisk. An­kla­gel­ser­na är, sä­ger han en­ligt tid­ning­en, ”ful­la av hål likt en schwei­zisk ost”.

BEN­JA­MIN NE­TA­NY­A­HU, 68, är in­ne på sitt tolf­te år som pre­miär­mi­nis­ter, un­der en and­ra pe­ri­od. I ett ut­ta­lan­de för is­ra­e­lisk te­le­vi­sion på tis­dags­kväl­len sä­ger han:

”Un­der åren har jag va­rit fö­re­mål för åt­minsto­ne 15 ut­fråg­ning­ar och ut­red­ning­ar. Vis­sa har slu­tat med då­nan­de re­kom­men­da­tio­ner från po­li­sen som ikväll. Al­la de för­sö­ken har re­sul­te­rat i ingen­ting, och den här gång­en kom­mer de åter­i­gen in­te le­da till någon­ting.”

DET BLIR YT­TERST den is­ra­e­lis­ke riks­å­kla­ga­ren Avi­chai Man­del­blit som av­gör om pre­miär­mi­nis­tern ska åta­las el­ler in­te. Det kan ta fle­ra må­na­der. Un­der ti­den finns inga for­mel­la hin­der för Ne­ta­ny­a­hu att le­da re­ge­rings­ar­be­tet.

Det är dock ing­et tvi­vel om att de nya an­kla­gel­ser­na är be­svä­ran­de, in­te minst mot bak­grund av den öka­de spän­ning­en i Mel­la­nöstern. Un­der hel­gen upp­täck­te det is­ra­e­lis­ka luft­för­sva­ret en iransk drö­na­re, med oklart upp­drag, över nor­ra Is­ra­el. Den sköts ned från en he­li­kop­ter.

Där­ef­ter sköts ett is­ra­e­liskt F16-plan ned i sam­band med en räd mot den mo­bi­la cen­tral var­i­från drö­na­ren kon­trol­le­ra­des. Sam­man­lagt ge­nom­för­de Is­ra­el tolv an­fall mot irans­ka och sy­ris­ka mål i Sy­ri­en, och en­ligt en is­ra­e­lisk ana­lys kan hälf­ten av den sy­ris­ka re­gi­mens luft­för­svar ha sla­gits ut.

Detta kom­mer ef­ter upp­gif­ter om att Iran, som är Is­ra­els är­ke­fi­en­de, upp­rät­tar en per­ma­nent mi­li­tär­bas i Sy­ri­en. Iran stö­der den sy­ris­ka re­gi­men mi­li­tärt i kon­flik­ten, lik­som Ryss­land.

EF­TER HELGENS HÄN­DEL­SER föl­jer FN:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re An­to­nio Gu­ter­res ”den oro­väc­kan­de upp­trapp­ning­en i Sy­ri­en och de far­li­ga si­do­ef­fek­ter­na det ger över grän­ser­na”. Ryss­land och USA, två län­der med väp­na­de för­band på oli­ka si­dor i kri­get, ma­nar till åter­håll­sam­het.

Den ame­ri­kans­ke utri­kesmi­nis­tern Rex Til­ler­son ut­tryck­te vid ett be­sök i Jor­da­ni­en i går oro över kon­fron­ta­tio­nen mel­lan Iran och Is­ra­el. Han upp­ma­na­de Iran att dra till­ba­ka stö­det till Sy­ri­en.

En hög fö­re­trä­da­re för Iran sva­ra­de att lan­dets mi­li­tä­ra när­va­ro är le­gi­tim och sker ef­ter en in­bju­dan från den sy­ris­ka re­ge­ring­en. I stäl­let bör USA ta hem si­na sol­da­ter, var budskapet.

För Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu har Sy­ri­en­k­ri­sen bli­vit ett akut sä­ker­hets­po­li­tiskt hot. Nu mås­te han även han­te­ra an­kla­gel­ser­na om kor­rup­tion. Det kan vi­sa sig va­ra för myc­ket även för en ledare som är van vid blåsvä­der.

VETERAN. 68-åri­ge Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu har ri­dit ut många stor­mar. Nu ho­tas han av åtal för kor­rup­tion sam­ti­digt som

Bild: TSAFRIR ABAYOV

Is­ra­els krigs­makt an­gri­per är­ke­fi­en­den Irans mi­li­tä­ra in­stal­la­tio­ner i Sy­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.