Tror på vac­ker ka­pi­ta­lism

Ro­ger Ake­li­us om barn­do­men, fas­tig­hets­af­fä­rer­na och hur man slip­per be­ta­la skatt

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 -

EKONOMI: Han blev känd först som skat­te­pla­ne­ra­re och se­dan som fas­tig­hetskung. I dag har Ro­ger Ake­li­us, 73, skänkt bort det mesta av sitt im­pe­ri­um och äg­nar sig åt väl­gö­ren­het. Men han tror fort­fa­ran­de på en ”vac­ker ka­pi­ta­lis­tisk, he­der­värd mark­nad”.

Ro­ger Ake­li­us skat­te­tips gjor­de ho­nom känd bland det svens­ka fol­ket på 1980-ta­let. I dag äg­nar sig fas­tig­hets­mil­jar­dären helst åt väl­gö­ren­het och har löst sin skat­te­pla­ne­ring ef­fek­tivt. Hur? Ing­en lön på tju­go år.

Han är in­te jät­te­pigg på att in­ter­vju­as, den snart 73-åri­ge ent­re­pre­nö­ren och fi­lan­tro­pen. Be­fa­rar att det in­te ska bli läsvärt:

– Att jag gnäl­ler likt en miss­lyc­kad ka­pi­ta­list på stan­dar­däm­nen som fri­han­del och re­gel­verk, skri­ver Ro­ger Ake­li­us.

Han vill in­te bli upp­ringd, fö­re­drar mejl. Han skic­kar många, sva­rar snabbt. Skri­ver som det vo­re po­e­si, be­rät­tar ro­li­ga anek­do­ter och stäl­ler ny­fik­na frå­gor. RO­GER AKE­LI­US HAR bott i Alingsås, Gö­te­borg, Nor­ge, Eng­land, Frank­ri­ke, Cy­pern, Tyskland, Spa­ni­en och Ba­ha­mas. Just nu be­fin­ner han sig i Ber­lin. Där har fas­tig­hets­bo­la­get Ake­li­us ett nytt kon­tor, Ake­li­us Gm­bH, med 300 an­ställ­da från 26 län­der som le­ver som på ett cam­pus, be­skri­ver han. Här finns egen för­sko­la så an­ställ­da på ar­bets­tid kan be­sö­ka si­na barn. Här finns bö­ne­rum, yo­ga­rum, gym, re­stau­rang och sov­rum med häng­an­de säng­ar.

– De an­ställ­da har en me­del­ål­der på 32 år. Gäng­et kom­mer från uni­ver­si­te­ten i Ber­lin, där de re­dan är helt be­fri­a­de från aspek­ter på ar­bets­ti­der, kön, ras, sex­u­ell lägg­ning, re­li­gi­on och na­tio­na­li­tet. Kvo­te­ring är ål­der­dom­ligt. Du får re­spekt om du kla­rar en ma­te­ma­tisk an­dragradsekva­tion.

Själv äg­nar han sig mest åt att ut­veck­la me­to­der för att lä­ra ut gre­kis­ka och rys­ka al­fa­be­tet. Stif­tel­sen Ake­li­us Founda­tion, som han är ord­fö­ran­de för, sam­ar­be­tar med Uni­cef för att ut­veck­la di­gi­tal ut­bild­ning för tio mil­jo­ner barn. Den förs­ta kur­sen ska lä­ra barn som flytt till Gre­kland språ­ket. För­hopp­ning­en är att det ska fin­nas språk­kur­ser on­li­ne även på tys­ka, frans­ka, eng­els­ka, spans­ka, ita­li­ens­ka, por­tu­gi­sis­ka och rys­ka. Stäm­mer det att du ta­lar tio oli­ka språk?

– Jag har lärt mig tio språk och glömt näs­tan li­ka många. Jag har hål­lit fö­re­drag på tys­ka, frans­ka, rys­ka, spans­ka, läst böc­ker el­ler um­gåtts på ita­li­ens­ka, gre­kis­ka, pols­ka och läst la­tin. Eng­els­ka är mitt ar­bets­språk, och jag lä­ser böc­ker på nors­ka och dans­ka.

Ro­ger Ake­li­us väx­te upp i lil­la Sto­ra Mell­by ut­an­för Alingsås. Som el­va­å­ring fick han sitt förs­ta som­mar­jobb

på ett me­je­ri och för sin tred­je in­tjä­na­de lön köp­te han sin förs­ta fas­tig­het – en som­mar­stu­ga. Kan du be­rät­ta mer om den?

– 1958 var jag tret­ton år. För in­tjä­na­de peng­ar köp­te jag en buss om­gjord till som­mar­stu­ga i Gräfsnäs vid sjön An­ten. Det var en ar­ren­de­tomt à 35 kro­nor per år. Där fanns torr­dass, ing­en el el­ler av­lopp. Bra stan­dard på den ti­den. Vi i ung­doms­gäng­et

ING­EN FÖ­RE­BILD. För ett och ett halvt år se­dan var han in­bju­den till ett fö­re­drag i Sol­le­brunn. ”Jag blev lätt choc­kad att min hem­bygd sam­la­de ihop 450 pen­sio­nä­rer som vil­le lyss­na på mig. Jag är ing­en fö­re­bild. ” bod­de of­ta där i någ­ra da­gar. Jag fick bä­ra vat­ten­hin­kar tre­hund­ra me­ter. Oro­li­ga för­äld­rar kun­de in­te stö­ra med te­le­fon. Vi bar­nung­ar fis­ka­de från rodd­båt och stek­te gäd­da på fo­to­gen­kök. RO­GER AKE­LI­US VAR dock van vid att ta hand om sig själv – re­dan som el­va­å­ring hyr­de han ett rum i Alingsås när han kom in på läro­ver­ket.

– På lör­dag ef­ter­mid­dag tog jag bus­sen till An­ten och se­dan ång­lok till Sto­ra Mell­by, fost­ra­des. Sön­dag kväll res­te jag ett par tim­mar till­ba­ka till Alingsås. På den ti­den kla­ra­de bar­nen att själ­va re­sa och att la­ga mat. I ett bo­en­de fanns ing­en vär­me så el­va­å­ring­en el­da­de i ka­kel­ugn.

När han var 16 år läs­te han på Troll­hät­tans Tek­nis­ka gym­na­si­um. Han hyr­de ett vinds­rum på Mjöl­na­re­ga­tan, la­ga­de mat på en plat­ta och dis­ka­de på en to­a­lett han de­la­de med en an­nan hy­res­gäst. Här fanns var­ken dusch el­ler kyl­skåp. Hur var du i sko­lan?

– Jag var då­lig i allt ut­om i ma­te­ma­tik, fy­sik, till­hör­de de säms­ta i fot­boll. Jag kom in på läro­ver­ket och gym­na­si­et på re­serv­plats. Stäm­mer det att du ten­te­ra­de på di­na eg­na böc­ker i Lund?

– Jag kom in­te in på Chal­mers, men två år se­na­re fick jag, som 23-åring, en lek­tors­tjänst där. Jag un­der­vi­sa­de sista års­kur­sen i pro­gram­me­ring och var yng­re än mi­na ele­ver. Det fanns inga lär­o­böc­ker, så jag skrev någ­ra styc­ken. Ing­et bok­för­lag vil­le ge ut böc­ker­na så jag star­ta­de bok­för­lag som mam­ma Mär­ta sköt­te. Jag kom in på Lunds uni­ver­si­tet där jag ”stu­de­ra­de” en dag, ge­nom att ten­te­ra på mi­na eg­na lär­o­böc­ker. Jag sva­ra­de nå­got

”Jag har lärt mig tio språk och glömt näs­tan li­ka många”

”Jag har bott ut­om­lands se­dan 1980. Det känns mo­ra­liskt fel att svens­ka skat­te­be­ta­la­re ska be­ta­la min pen­sion och min hjär­tin­farkt.” Ake­li­us om att han tving­a­de sjuk­hu­set att lå­ta ho­nom be­ta­la för sin vård

fel, men påstod att för­fat­ta­ren in­te me­na­de så. Ef­ter en trev­lig lunch med ex­a­mi­na­tor fick jag mi­na förs­ta aka­de­mis­ka 20 po­äng. DET VAR DET där bok­för­la­get som gjor­de Ro­ger Ake­li­us namn känt bland svens­kar­na på mit­ten av 1970-ta­let. Hans bok om pre­mi­e­ob­li­ga­tio­ner fick en mil­jon män­ni­skor att få upp ögo­nen för spar­for­men och hans in­dex­sy­stem för den an­vänds än i dag. Han har ock­så gjort ett lik­nan­de sy­stem i Nor­ge. To­talt för­fat­ta­de han 35 böc­ker, bland an­nat om skat­te­pla­ne­ring. I mit­ten av 1980-ta­let blev Ake­li­us först i världen med att säl­ja ett da­tor­pro­gram för de­kla­ra­tion. Ung­e­fär sam­ti­digt grun­da­de han ett fram­gångs­rikt bo­lag på Cy­pern, där tu­sen­tals svens­kar val­de att skat­te­fritt pla­ce­ra peng­ar i en ut­ländsk ka­pital­för­säk­ring. Tio år se­na­re köp­te han si­na förs­ta fas­tig­he­ter i Gö­te­borg, Helsing­borg och Troll­hät­tan.

FINANSMANNEN. Ro­ger Ake­li­us i januari 1988.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.