Cen­ter­par­ti­et fo­ku­se­rar på verk­li­ga kli­mat­re­sul­tat

Vill man nå rik­ti­ga re­sul­tat med kli­mat­po­li­ti­ken är re­ge­ring­ens flyg­skatt en då­lig idé. Om flyg­bo­la­gen i stäl­let köp­te biobräns­le för skat­te­peng­ar­na skul­le ut­släp­pen mins­ka med 283 500 ton kol­di­ox­id, skri­ver Ric­kard Nor­din (C).

Göteborgs-Posten - - DEBATT - Ric­kard Nor­din

Sve­ri­ges kli­ma­t­ut­släpp ökar en­ligt SCB:s se­nas­te siff­ror som kom härom vec­kan. Re­ge­ring­ens am­bi­tio­ner stan­nar ty­värr vid att va­ra just am­bi­tio­ner. De lyc­ka­de re­sul­tat med ökad till­växt och sjun­kan­de ut­släpp som Al­li­an­sen le­ve­re­ra­de är ett min­ne blott med Mil­jö­par­ti­et som an­sva­ri­ga för kli­mat­frå­gor­na.

Högst på re­ge­ring­ens dag­ord­ning står fly­get som bli­vit en sym­bol­frå­ga och ett smi­digt sätt att duc­ka al­la de and­ra om­rå­den som be­hö­ver åt­gär­das där ut­veck­ling­en ock­så går åt fel håll.

Cen­ter­par­ti­et fo­ku­se­rar på verk­li­ga re­sul­tat. In­täk­ter­na från en flyg­skatt be­räk­nas till cir­ka 1,8 mil­jar­der kro­nor. Om flyg­bo­la­gen köp­te biobräns­le för de peng­ar­na skul­le det räc­ka till 90 000 ton biobräns­le. Då skul­le ut­släp­pen mins­ka med 283 500 ton kol­di­ox­id. Det är mer än dub­belt så myc­ket kli­mat­nyt­ta som flyg­skat­ten. Nya stu­di­er från Na­sa sä­ger att med biobräns­le kan ock­så hög­höjdsef­fek­ter­na mins­kas.

Att sat­sa på biobräns­le dri­ver dess­utom en om­ställ­ning mot ef­fek­ti­va­re mo­to­rer och smar­ta­re lös­ning­ar som he­la världen har nyt­ta av. Den en­da nyt­tan flyg­skat­ten gör för världen är att Kö­pen­hamns flyg­plats får fler re­se­nä­rer. Den hjäl­per in­te In­di­en, Ki­na el­ler USA att mins­ka si­na ut­släpp. Vi sat­sar dess­utom 500 mil­jo­ner på att byg­ga bio­e­ko­no­min så att pro­duk­tio­nen av biobräns­le kan ske i Sve­ri­ge till schyss­ta vill­kor.

Stär­ker mil­jö­styr­ning­en

Själv­klart ska vi in­te hel­ler stan­na vid biobräns­let. Vi vill ge Swe­da­via i upp­drag att yt­ter­li­ga­re stär­ka mil­jö­styr­ning­en i land­nings­av­gif­ter­na och ge fler för­de­lar till flyg som tan­kar biobräns­le. Vi vill ock­så se mer forsk­ning på bätt­re mo­to­rer och mins­ka­de hög­höjds­ut­släpp.

Flyg­skat­ten pas­sar re­ge­ring­ens stock­holm­cen­tre­ra­de po­li­tik. Sve­ri­ge är ett av­långt land och att ba­ra fo­ku­se­ra på att al­la ska slu­ta fly­ga är att in­te kun­na se läng­re än tun­nel­ba­nans sträck­ning. Vad sä­ger re­ge­ring­en till de fö­re­ta­ga­re i nor­ra Sve­ri­ge som mås­te re­sa in­om lan­det och in­te har tid att sit­ta två da­gar på ett tåg? Vad vill de re­kom­men­de­ra far­far som ska häl­sa på si­na barn­barn 100 mil bort och in­te kla­rar av att sit­ta en dag el­ler två i bi­len el­ler på tå­get?

Re­san­deök­ning­en i and­ra län­der mins­kas in­te med en svensk flyg­skatt. Det som gör verk­lig skill­nad för kli­ma­tet är så­dant vi kan ex­por­te­ra bå­de po­li­tiskt och eko­no­miskt. Vå­ra för­slag är så­da­na. Det är det som är skill­na­den mel­lan Cen­ter­par­ti­et och re­ge­ring­en. Sve­ri­ge be­hö­ver ett nytt le­dar­skap som vi­sar vägen och som med tek­ni­ken stäl­ler om Sve­ri­ge och världen. (C) kli­mat­po­li­tisk ta­les­per­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.