Svart­mål­ning ut­an lös­ning­ar

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD -

Häl­so- och sjuk­vår­den står in­för sto­ra ut­ma­ning­ar. Men att svart­må­la vår­den och val­fri­he­ten i Väst­ra Gö­ta­land och Stock­holm, på det sätt He­len Eli­as­son (S) och Eri­ka Ull­berg (S) gör ger inga svar till dem som be­hö­ver el­ler ar­be­tar i vår­den, skri­ver John­ny Mag­nus­son (M).

Re­plik Sjuk­vår­den, 6/2

Se­dan S-re­ge­ring­en tog bort Al­li­ans­re­ge­ring­ens kö­mil­jard har vård­kö­er­na ökat i al­la lands­ting i lan­det och mest i de S-styr­da, men i Stock­holm som hängs ut av So­ci­al­de­mo­kra­ter­na finns där­e­mot bland de kor­tas­te kö­er­na i lan­det. I mot­sats till vad So­ci­al­de­mo­kra­ter­na val­tak­tiskt vill må­la upp, ger dess­utom med­ar­be­tar­na i vår­den var­je dygn året om en myc­ket god häl­so- och sjuk­vård.

I Väst­ra Gö­ta­land har den grön­blå ma­jo­ri­te­ten till­fört sjuk­vår­den fem mil­jar­der de se­nas­te tre åren. Sats­ning­ar på bland an­nat akut­vår­den och psy­ki­a­trin har gjorts. Det har gett re­sul­tat men vi

I Väst­ra Gö­ta­land har den grön­blå ma­jo­ri­te­ten till­fört sjuk­vår­den fem mil­jar­der de se­nas­te tre åren

ser sam­ti­digt om­rå­den där kö­er­na fort­fa­ran­de är för långa och mer be­hö­ver gö­ras.

För att mot­ver­ka ef­fek­ter­na av att kö­mil­jar­den togs bort har vi grön­blåa in­fört en egen re­gi­o­nal mo­dell som be­lö­nar att fler får vård snab­ba­re. Till det har en stör­re sats­ning gjorts för att ge vård hos and­ra vård­gi­va­re, om den eg­na vård­gi­va­ren in­te kan upp­fyl­la ett pla­ne­rat in­grepp in­om 90 da­gar. Kur­vor­na i Väst­ra Gö­ta­land när det gäl­ler vän­te­ti­der i vår­den bör­jar nu gå åt rätt håll.

Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nens star­ka ekonomi, som S märk­ligt nog ser som ett pro­blem, ser vi som en möj­lig­het för att in­ve­ste­ra i fram­ti­dens vård. Vi har kun­nat gö­ra en kraft­full sats­ning på om­ställ­ning­en av vår­den som hand­lar om att ut­veck­la den nä­ra vår­den och kon­cent­ra­tion av högspe­ci­a­li­se­rad vård. Vi stor­sat­sar på fram­ti­dens IT-stöd i vår­den, för bätt­re ar­bets­mil­jö för med­ar­be­ta­re och nya möj­lig­he­ter för in­vå­nar­na i kon­tak­ten med vår­den. Där­till har vi sat­sat på dubb­la­de OB-tillägg natt för vår vård­per­so­nal.

Myc­ket hög till­gäng­lig­het

I Väst­ra Gö­ta­land drivs nä­ra 100 av to­talt 200 vård­cen­tra­ler i pri­vat re­gi och på dem är cir­ka 700 000 av vå­ra in­vå­na­re lis­ta­de. Till­gäng­lig­he­ten är myc­ket hög till pri­mär­vår­den i vår re­gi­on och detta myc­ket tack va­re att man själv kan väl­ja vård­cen­tral. Vad skul­le hän­da med dem som är lis­ta­de på en pri­vat vård­cen­tral om S, i sin ide­o­lo­gis­ka iver att sät­ta stopp för val­fri­he­ten, tving­a­de dem att stänga? Det skul­le knap­past va­ra med in­vå­nar­nas bäs­ta för ögo­nen el­ler för den de­len hjäl­pa oss att mö­ta vår­dens ut­ma­ning­ar.

Sva­ret är i stäl­let att det krävs nytän­kan­de för att öka till­gäng­lig­he­ten i vår­den. Att pre­mi­e­ra kor­ta­re kö­er, stäl­la om vår­den och sat­sa på den di­gi­ta­la ut­veck­ling­en, är de­lar av Mo­de­ra­ter­nas svar på vår­dens ut­ma­ning­ar och om­sor­gen om pa­ti­en­ter­na. Kri­tik ut­an lös­ning­ar får So­ci­al­de­mo­kra­ter­na stå själ­va för.

John­ny Mag­nus­son (M) re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de

Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen

Ar­kiv­bild: ERIK G SVENSSON

VÅRDPAKET. Att pre­mi­e­ra kor­ta­re kö­er, stäl­la om vår­den och sat­sa på den di­gi­ta­la ut­veck­ling­en, är de­lar av Mo­de­ra­ter­nas svar på vår­dens ut­ma­ning­ar och om­sor­gen om pa­ti­en­ter­na, skri­ver John­ny Mag­nus­son (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.