Sät­ter in ex­tra­bus­sar

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD -

till Besvi­ken Kär­ra­bo, 29/1 Re­san­det på lin­je 402 mel­lan Nö­dinge och Hjal­mar Bran­tings­plat­sen, via Kär­ra, var myc­ket lågt och det var där­för vi drog in lin­jen i de­cem­ber. De som re­ser mel­lan Nö­dinge och Gö­te­borg re­ser snab­ba­re med pen­del­tå­get och de som re­ser mel­lan Kär­ra och Gö­te­borg har Ro­sa Ex­press, med fem­mi­nu­ter­s­tra­fik i rus­nings­tid. Vi har be­grän­sa­de re­sur­ser och mås­te pri­o­ri­te­ra tra­fik där flest re­ser.

Vi vet att det stund­tals är myc­ket trångt om­bord på Ro­sa Ex­press. Vi sät­ter of­ta in ex­tra­bus­sar på sträc­kan för att mins­ka an­ta­let stå­en­de re­se­nä­rer. Även om det är tillå­tet att ha ett re­la­tivt stort an­tal stå­en­de pas­sa­ge­ra­re i buss­tra­fi­ken för­sö­ker vi i möj­li­gas­te mån und­vi­ka det. Sä­ker­he­ten för vå­ra kun­der är en högt pri­o­ri­te­rad frå­ga för Väst­tra­fik och vå­ra part­ners.

På vägar med hög has­tig­het sän­ker vi far­ten om det är stå­en­de pas­sa­ge­ra­re om­bord. Vi och vå­ra part­ners tit­tar just nu på ett för­änd­rat upp­lägg för er som re­ser mel­lan Kär­ra och Gö­te­borg. Sam­ti­digt är det svårt att di­men­sio­ne­ra kol­lek­tiv­tra­fi­ken så att det ald­rig blir trångt om­bord i ett stor­stads­om­rå­de som Gö­te­borg. Met­te Ramquist Väst­tra­fik

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.