Vinst­för­bu­det i prak­ti­ken

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD -

Reg­ler­na för vinst i väl­fär­den som väns­ter­par­ti­er­na vill ge­nom­dri­va får kon­se­kven­ser. Här ett tyd­ligt ex­em­pel:

Två pri­va­ta sko­lor. Bå­da har (bland an­nat) var­de­ra 3 500 000 kro­nor på ett bank­kon­to.

Sko­la 1 skic­kar lä­rar­na på pe­da­go­gisk ut­bild­ning för he­la be­lop­pet.

Sko­la 2 kö­per en ny Rolls Royce Sil­ver Ghost som tjäns­te­bil till rek­torn. Kos­tar 3,5 mil­jo­ner kro­nor.

Med väns­ter­par­ti­er­nas för­slag kan sko­la 2 ta ut 245 000 kro­nor mer i vinst än vad sko­la 1 kan. Roll­sen in­går i rö­rel­se­ka­pi­ta­let (ope­ra­ti­va ka­pi­ta­let som en­ligt för­sla­get om vints­be­gräns­ning ut­gör un­der­lag för be­räk­ning av max sju pro­cent vinst plus stats­lå­ne­rän­tan) men det gör in­te lä­rar­nas ut­bild­ning. Ur­sus Taurus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.