Hi­sing­ens land­mär­ke rivs för nya bo­stä­der

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

BYGGNADER: Ett av Eriks­bergs mest kän­da land­mär­ken, Ju­velsi­lon, har nu bör­jat ri­vas trots pro­tes­ter från gran­nar och Gö­te­borgs stads­mu­se­um.

– Det har ta­gits fram en de­talj­plan som över­kla­gats. Ären­det lig­ger just nu hos mark- och mil­jö­dom­sto­len. Men un­der ti­den har mar­kä­ga­ren på­bör­jat riv­ning av si­lon, sä­ger Ma­ria Le­jon, pro­jekt­le­da­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Tan­ken är att er­sät­ta si­lon med ett 24 vå­ning­ar högt bo­stads­hus. All­de­les bred­vid pla­ne­ras yt­ter­li­ga­re ett bo­stads­hus på tolv vå­ning­ar samt ett par­ke­rings­ga­rage. Sam­man­lagt pla­ne­ras cir­ka 250 nya bo­stä­der i om­rå­det. Pla­ner­na är en del i kom­mu­nens sats­ning på att byg­ga 7000 nya bo­stä­der i Gö­te­borg, fram till sta­dens 400-års­ju­bi­le­um år 2021.

Bil­der: WHITE ARKITEKTER/LÄSARBILD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.