Le­dar­skap i fo­kus för Kin­berg Bat­ra

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

UT­BILD­NING: Tidigare M-le­da­ren Anna Kin­berg Bat­ra har fått ett nytt upp­drag, vid Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm. Med ti­teln ”le­a­der in re­si­dence” ska hon bland an­nat ”ut­fors­ka vill­ko­ren för le­dar­skap i tur­bu­len­ta ti­der” och de­la med sig av si­na er­fa­ren­he­ter till stu­den­ter och fors­ka­re med fle­ra. ”När sam­häl­let och för­ut­sätt­ning­ar­na för­änd­ras ställs nya krav på le­dar­skap bå­de i po­li­ti­ken och i pri­vat nä­rings­liv”, skri­ver hon i ett press­med­de­lan­de.

Kin­berg Bat­ra, född 1970, var Mo­de­ra­ter­nas ord­fö­ran­de från bör­jan av 2015 till i fjol som­ras. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.