Åkla­ga­ren: ”Sten­le­jon flög som van­tar”

Göteborgs-Posten - - NYHETER - ANDERS ABRAHAMSSON 031-62 40 00 anders.abrahamsson@gp.se

Med hjälp av pa­no­rama­fo­to­gra­fi­er, 3D-tek­nik och in­te minst bil­der från över­vak­nings­ka­me­ror vi­sa­de åkla­gar­si­dan un­der den and­ra rät­te­gångs­da­gen de­talj­rikt upp Rakhmat Aki­lovs skräck­färd.

Un­der den förs­ta rät­te­gångs­da­gen vi­sa­des någ­ra kor­ta vitt­nes­fil­mer som togs mi­nu­ter­na ef­ter då­det på Drott­ning­ga­tan upp för rät­ten. Un­der åkla­gar­nas Hans Ihr­mans och Hans Jör­gen Han­ströms fort­sat­ta sak­fram­stäl­lan låg fo­kus i går till sto­ra de­lar på att för­kla­ra var Aki­lov ka­pa­de last­bi­len och hur han se­dan fram­för­de den.

– 500 me­ter, 40 se­kun­der, 12,5 ton plåt, en has­tig­het på i ge­nom­snitt 60 kilo­me­ter i tim­men på en gå­ga­ta full av oskyd­da­de män­ni­skor. Det är ett an­grepp på många män­ni­skors liv. Det är ock­så ett an­grepp på vårt sam­häl­le, sam­man­fat­ta­de vice chefs­å­kla­ga­re Ihr­man at­tac­ken den förs­ta da­gen. UN­DER DEN AND­RA da­gen vi­sa­de åkla­gar­na i de­talj upp hur fär­den gick. Ef­ter att de först gick ige­nom hur Aki­lov tog sig in till cen­tra­la Stock­holm un­der at­ten­tats­da­gen och hur han se­dan svor en tro­het­s­ed till IS, kom de fram till själ­va at­ten­ta­tet.

Med hjälp av över­vak­nings­bil­der från ka­me­ror, vid bland an­nat en re­stau­rang på Adolf Fred­riks kyr­ko­ga­ta kort in­nan då­det, pla­ce­ra­des Aki­lov vid plat­sen där last­bi­len stals med nyck­lar­na i tänd­nings­lå­set.

Ge­nom att vi­sa upp and­ra över­vak­nings­fil­mer och med stöd från in­for­ma­tion från last­bi­lens färd­skri­va­re för­kla­ra­de åkla­gar­na hur Aki­lov sväng­de runt kvar­te­ret för att se­dan, med last­bi­len vänd åt and­ra hål­let, åter­vän­da till sam­ma plats. Där­i­från ga­sa­de han se­dan på ner mot Drott­ning­ga­tan. ÅKLA­GA­REN HANS IHR­MAN vi­sa­de ock­så upp pa­no­ra­ma­bil­der som togs un­der po­li­sens brotts­plats­un­der­sök­ning sam­ma dag som at­tac­ken äg­de rum. Bil­der­na vi­sar ett 500 me­ter långt ka­os av hur nä­ra ett ton tunga be­tong­le­jon flu­git in i skylt­föns­ter och hur spår av blod, jord och ol­ja täc­ker de­lar av Drott­ning­ga­tan.

När bil­der på de gu­la fil­tar­na som täck­te de av­lid­na vi­sa­des upp skru­va­de Aki­lov på sig fram och till­ba­ka sin stol. Med ryg­gen vänd mot åhö­rar­na sjönk han med böjd nac­ke ner i sin stol. Han sneg­la­de en­dast ett få­tal gång­er bort mot skär­mar­na i rätts­sa­len där åkla­gar­na med hjälp av bil­der för­kla­ra­de hur off­ren slung­a­des i väg när de blev påkör­da.

”Nä­ra ett ton tunga sten­le­jon har flu­git som van­tar”, ”Här ser vi en barn­vagn som för­vand­lats till pinn­ved”, ut­tryck­te sig Hans Ihr­man bland an­nat.

Aki­lov vi­sa­de se­na­re nå­got stör­re in­tres­se när en 3Dvi­su­a­li­se­ring av hur fär­den gick till spe­la­des upp och där al­la män­ni­skor ha­de ta­gits bort.

3D-fil­men spe­la­des upp från tre oli­ka ka­mera­vin­kar; en upp­i­från, en från fö­ra­rens per­spek­tiv och en från hur män­ni­skor som be­fann sig 20 me­ter fram­för last­bi­len på ga­tan upp­fat­ta­de den. MED HJÄLP AV en cir­ka en me­ter lång tamp il­lu­stre­ra­de Hans Ihr­man ock­så vil­ket spelut­rym­me män­ni­skor som be­fann sig på ga­tan ha­de för att und­vi­ka last­bi­len. Vil­ken si­da av ga­tan de gick på har i fle­ra fall va­rit skill­na­den mel­lan liv och död.

Hur Aki­lov re­a­ge­ra­de när fil­mer­na som togs av över­vak­nings­ka­me­ror un­der själ­va då­det, och som vi­sa­de när män­ni­skor blev påkör­da, spe­la­des upp i rät­ten ef­ter lunch får vi kanske ald­rig ve­ta.

Av re­spekt för de an­hö­ri­ga val­de rät­ten att vi­sa upp dem bakom stäng­da dör­rar in­nan rät­te­gång­en åter­i­gen blev of­fent­lig. De mål­sä­gan­de som fanns på plats fick där­e­mot om de vil­le, och kän­de att de kla­ra­de, se.

Åkla­gar­na be­rät­ta­de även att de­ras upp­fatt­ning är att Aki­lov för­sökt att till­ver­ka en split­ter­bomb, med hjälp av bland an­nat kniv­blad, skru­var och bu­tang­as som han ha­de med sig i last­bi­len och som han tän­der på i last­bi­len ef­ter kra­schen i syf­te att ska­da män­ni­skor.

Aki­lov skru­va­de på sig. En­dast ett få­tal gång­er sneg­la­de han mot skär­mar­na som vi­sa­de hur off­ren slung­a­des iväg.

Bil­der: PO­LI­SEN

BETONGLEJONEN väger över 900 ki­lo. Ett av dem flög rakt in i bu­ti­ken Sta­di­um ef­ter att ha kom­mit i last­bi­lens väg.

AKI­LOV GREPS vid Ste­ninge al­lé i Märs­ta. En pri­vat­per­son ha­de då följt ef­ter ho­nom i över 40 mi­nu­ter ef­ter att ha känt ige­nom ho­nom från bil­den som po­li­sen släpp­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.