Kung­ligt pri­sad för sitt ma­ten­ga­ge­mang

Göteborgs-Posten - - NYHETER - KARINA HANSSON 031-86 84 12 karina.hansson@gp.se

Mat­kon­sul­ten Ele­o­nor Schütt från Lyc­ke i Kungälvs kom­mun har job­bat med att in­spi­re­ra och spri­da mat­gläd­je i snart 30 år. Nu har hon pri­sats med en kung­lig sil­ver­me­dalj för sitt långa en­ga­ge­mang för bra, häl­so­sam och lätt­la­gad mat.

Ele­o­nor Schütt är bond­tö­sen som re­ser land och ri­ke runt och fö­re­lä­ser om bra mat för al­la. Till­sam­mans med si­na kol­le­gor på Hus­håll­nings­säll­ska­pet har hon va­rit med och pro­du­ce­rat ap­par som gör det lätt för al­la att la­ga mat. Och un­der fle­ra år har hon pra­tat lätt­be­grip­ligt om mat i ra­di­on. Nu har hon fått ett re­jält kvit­to på sin livs­gär­ning – en kung­lig sil­ver­me­dalj från Kung­li­ga skogs- och lant­bruks­a­ka­de­mi­en.

NÄR GP TRÄFFAR hen­ne har hon la­gat en mo­rots­sop­pa som det finns re­cept på i bå­de ap­pen och kok­bo­ken Mat­glad.

– Ap­pen Mat­glad är till för al­la som be­hö­ver li­te ex­tra stöd i mat­lag­ning­en; barn som vill bör­ja la­ga mat, ung­do­mar som flyt­tar hem­i­från, per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning och många, många fler.

Med den vann Hus­håll­nings­säll­ska­pet Post- och te­le­sty­rel­sens in­no­va­tions­pris 2015 och då kun­de de gö­ra en än­nu enkla­re app – Mat­glad - helt en­kelt, med fil­ma­de se­kven­ser och tal.

– På en fö­re­läs­ning var det en kvin­na som be­rät­ta­de att hen­nes bror, som ha­de ett funk­tions­hin­der, tidigare ba­ra la­ga­de en en­da typ av maträtt, men att han tack va­re ap­pen nu kan la­ga be­tyd­ligt fler rät­ter och tyc­ker det är jät­te­kul. Detta är ett ex­em­pel som gör att mitt ar­be­te känns me­nings­fullt, vik­tigt och ro­ligt.

ELE­O­NOR SCHÜTT HAR va­rit Hus­håll­nings­säll­ska­pet väst tro­get i 30 år – i stort sett än­da se­dan hon tog sin Hus­hålls­lä­rarex­a­men vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

– Jag har all­tid känt att Hus­håll­nings­säll­ska­pet har för­änd­rats och ut­veck­lats i takt med ti­den och att vi har ny­ska­pan­de och in­no­va­ti­va idéer.

Hus­håll­nings­säll­ska­pet väst ar­be­tar i hu­vud­sak med ut­bild­ning av per­so­nal in­om vård, sko­la och om­sorg, samt bu­ti­ker och re­stau­rang­er.

– Vår styr­ka är att om­sät­ta te­o­re­tisk kun­skap till prak­tisk mat­lag­ning och det gäl­ler al­la ty­per av livs­me­del. Ut­bild­ning­ar­na kan hand­la om kli­mats­mart mat, mat vid al­ler­gi, livs­me­dels­hy­gi­en men även frisk­vårds­före­läs­ning­ar för per­so­nal på fö­re­tag.

NÄRMAST SKA DE ut­bil­da hem­tjänst­per­so­nal i mat­lag­ning till äld­re se­dan Möln­dals stad har ta­git ett po­li­tiskt be­slut om att hem­tjäns­ten ska la­ga mat hem­ma hos dem de be­sö­ker.

– Men det stäl­ler krav på per­so­na­len och vi ska ha en ut­bild­ning i vad som är bra mat för äld­re, sä­ger Ele­o­nor som be­rät­tar att det är vik­tigt att äld­re får mat som är nä­ringstät och ser­ve­ras på ett trev­ligt sätt.

28 JANUARI TOG hon emot den kung­li­ga sil­ver­me­dal­jen in­för cir­ka 540 per­so­ner i Blå hal­len i Stads­hu­set i Stock­holm.

– Det kän­des fan­tas­tiskt när de läs­te upp mo­ti­ve­ring­en, jag vil­le stan­na ti­den och ny­pa mig i ar­men. Jag är otro­ligt stolt och hed­rad, det är en be­kräf­tel­se på att jag bi­dra­git till mat­gläd­je och för­hopp­nings­vis bätt­re folk­häl­sa.

Bil­der: KARINA HANSSON

MATKONSULT. Ele­o­nor Schütt har pri­sats för sitt ma­ten­ga­ge­mang. Och kän­ner att hon ut­veck­las trots snart 30 år på Hus­håll­nings­säll­ska­pet väst.

KUNG­LIG MEDALJ. ”Un­der 30 år på ett för­tjänst­fullt sätt ökat kun­ska­pen om ma­tens be­ty­del­se för ett gott liv i all­män­het och folk­häl­san i syn­ner­het”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.