Wall­ström om Gui Min­hai: ”UD är myc­ket ak­tivt”

Göteborgs-Posten - - NYHETER - MA­RIA DAVIDSSON PE­TER WALLBERG

Utri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström (S) und­vek att kri­ti­se­ra Ki­na och att näm­na den fängs­la­de svens­ken Gui Min­hai i utrikesdeklarationen. – Vi gör all­tid det vi tror är bäst för de här per­so­ner­na, sä­ger hon.

Utri­kesmi­nis­tern på­pe­kar att de­kla­ra­tio­nen in­te näm­ner någ­ra namn på and­ra fängs­la­de svens­kar ut­om­lands hel­ler.

– Det är yt­terst ovan­ligt, sä­ger hon.

Den för­ra Al­li­ans­re­ge­ring­en nämn­de dock den fängs­la­de svensk-er­i­tre­a­nen Dawit Isaak i fle­ra de­kla­ra­tio­ner. DEN SE­NAS­TE TI­DEN har Ki­na höjt ton­lä­get mot Sve­ri­ge ef­ter det att re­ge­ring­en krävt att den svens­ke för­läg­ga­ren Gui Min­hai släpps. Wall­ström und­vek hår­da ord om Ki­na i riks­da­gens ut­ri­kes­de­batt.

Ki­na nämns ba­ra kort på ett stäl­le i re­ge­ring­ens ut­ri­kes­de­kla­ra­tion. ”Vår re­la­tion med Ki­na är om­fat­tan­de. Lan­dets roll i världen väx­er, och med det föl­jer ett ökat an­svar in­klu­si­ve med skydd för de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na”, står det.

Wall­ström av­vi­sar att hon

Utri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström (S) pre­sen­te­ra­de i går re­ge­ring­ens ut­ri­kes­de­kla­ra­tion.

SPARSAM MED KRI­TIK.

skul­le va­ra för­sik­tig för att lä­get är käns­ligt.

– Jag är in­te för­sik­tig. Jag är tyd­lig med vad vi tyc­ker mås­te ske om Ki­na ska va­ra en in­ter­na­tio­nell ak­tör och bli stör­re och stör­re i al­la möj­li­ga sam­man­hang. WALL­STRÖM för­säk­rar att ut­ri­kes­de­par­te­men­tet är myc­ket ak­tivt och fort­sät­ter att krä­va Min­hais fri­släp­pan­de.

I utrikesdeklarationen häv­das att ut­ri­kes­för­valt­ning­en ar­be­tar dyg­net runt för svens­kar i nöd.

Mo­de­ra­ter­nas ut­ri­kes­po­li­tis­ka ta­les­per­son Jo­nas Jacobs­son Gjört­ler gav sitt stöd till re­ge­ring­ens krav på att Gui Min­hai ska fri­ges.

Mil­jö­par­ti­ets Val­ter Mutt kri­ti­se­ra­de den ki­ne­sis­ka ■ ■ ■ ■ ■ ■ led­ning­en och und­ra­de om den glömt bort hur starkt den ki­ne­sis­ke fi­lo­so­fen Kon­fu­ci­us be­to­na­de ”att la­gar och in­te le­dar­nas god­tyc­ke bör sty­ra en stat”.

Sve­ri­ges sä­ker­hets­po­li­tis­ka lin­je lig­ger fast. ”Vår mi­li­tä­ra al­li­ans­fri­het tjä­nar oss väl och bi­drar till sta­bi­li­tet och sä­ker­het i nor­ra Eu­ro­pa”, står det.

”Ryss­land bär an­sva­ret för kon­flik­ten i öst­ra Ukrai­na, som re­sul­te­rat i över 10 000 döds­of­fer”, står det.

EU:s sank­tio­ner mot Ryss­land ska bi­be­hål­las så länge skä­len till att de in­för­des be­står.

Den in­ri­kes­po­li­tis­ka ut­veck­ling­en i Ryss­land är ne­ga­tiv.

”Ut­veck­ling­en i Tur­ki­et, in­klu­si­ve åter­kom­man­de kon­flik­ter med kur­dis­ka grup­per, är djupt oro­an­de”, står det.

EU bör in­te stänga dör­ren för tur­kiskt EU-med­lem­skap.

UD ska på kvin­no­da­gen ord­na skri­var­stu­gor för att öka an­ta­let ar­tik­lar om kvin­nor på Wi­ki­pe­dia.

Re­ge­ring­en ska i april stå värd för en stor in­ter­na­tio­nell jäm­ställd­hets­kon­fe­rens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.