In­du­stri­er i Bo­hus­län läc­ker plast i na­tu­ren

Göteborgs-Posten - - NYHETER - JO­NAS DAGSON

Från till­verk­nings­in­du­stri­er­na i Stenungsund läc­ker mil­jon­tals små plast­bi­tar var­je år, vi­sar en ny stu­die.

– Vi ser att det sam­las på strän­der­na och lig­ger kvar, sä­ger fors­ka­ren Mar­tin Has­sellöv.

Fors­kar­na vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet har un­der­sökt hur myc­ket plast från pro­duk­tions- och dis­tri­bu­tions­an­lägg­ning­ar i Stenungsund som läc­ker ut i ha­vet. Mil­jo­ner pel­lets var­je år tar sig ut i vat­ten­sy­ste­men och fast­nar längs strän­der, i fjor­dar och i skär­går­den.

Plas­ten på­ver­kar djur­li­vet och hit­tas of­ta i ma­gin­ne­hål­let hos sjö­få­gel. Skill­na­den mot till ex­em­pel plast­kas­sar är att plast­pel­lets ald­rig an­vänts till nå­got nyt­tigt. De är rå­ma­te­ri­al för till­verk­ning Pel­lets an­sam­la­de vid Stenung­eås myn­ning till As­keröfjor­den.

NEDSKRÄPNING.

av and­ra pro­duk­ter.

– Vi har frå­gat oss hur det är möj­ligt att det här kan få ske, sä­ger Mar­tin Has­sellöv, pro­fes­sor vid in­sti­tu­tio­nen för ma­ri­na ve­ten­ska­per.

Han me­nar att be­fint­lig lag­stift­ning bor­de skyd­da mot den här sor­tens ut­släpp.

– Men den tilläm­pas helt en­kelt in­te. Det är först på se­nas­te år som frå­gan ens har nämnts i till­stånd­sä­ren­de­na, sä­ger Has­sellöv.

Ett fö­re­tag som ham­nar i skott­glug­gen är Bo­re­a­lis.

– Vi job­bar he­la ti­den med att mi­ni­me­ra spill, sä­ger Mar­cus Ki­er­ke­gaard, chef för bo­la­gets mil­jö- och sä­ker­hets­av­del­ning.

Han me­nar att Bo­re­a­lis ba­ra det se­nas­te året har gjort be­ty­dan­de in­sat­ser och att ut­släp­pen i dag är läg­re än vid mät­ning­ar­na.

Bild: MAR­TIN HASSELÖV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.