Si­da fry­ser bi­stånd ef­ter sex­skan­dal

Göteborgs-Posten - - VÄRLDEN -

STORBRITANNIEN/SVE­RI­GE: Ef­ter upp­gif­ter­na om sex­köp fry­ser Si­da fi­nan­sie­ring­en till ett pro­jekt som drivs av hjälp­or­ga­ni­sa­tio­nen Ox­fam, med hu­vud­kon­tor i Storbritannien, skri­ver DN. Re­dan 2008 lar­ma­de en hand­läg­ga­re på Si­da om en man som köpt sex och ar­ran­ge­rat sex­par­tyn med lo­ka­la kvin­nor i Li­be­ria. Nu kän­de hon igen hans namn som lands­chef för pro­jek­tet. Tidigare har det av­slö­jats att Ox­fams per­so­nal ut­nytt­ja­de kvin­nor i Hai­ti ef­ter jord­skal­vet 2010. Nu vill den brit­tis­ke bi­stånds­mi­nis­tern skär­pa kra­ven för att bi­stånds­or­ga­ni­sa­tio­ner ska be­vil­jas peng­ar. (TT)

”Fle­ra dö­da” i skol­skjut­ning i Flo­ri­da

USA: Fle­ra per­so­ner har dö­dats och fle­ra ti­o­tal per­so­ner tros ha ska­dats i en skol­skjut­ning i Park­land, norr om Fort Lau­der­da­le i del­sta­ten Flo­ri­da. Borg­mäs­ta­ren i Co­ral Springs be­kräf­tar för tid­ning­en Sun Sen­ti­nel att det rör sig om ett ”fler­tal döds­fall”. Rädd­nings­tjäns­ten be­räk­nar an­ta­let ska­da­de till mel­lan 20 och 50.

Sent i går kväll svensk tid på­gick en stor väp­nad po­lisin­sats vid sko­lan och all­män­he­ten upp­ma­na­des att hål­la sig bor­ta. Grup­per av ung­do­mar led­des ut ur skol­bygg­na­der­na. (TT-AFP-Reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.