Känd te­o­log an­kla­gas för våld­täk­ter

Göteborgs-Posten - - VÄRLDEN - HANNA RYDÉN 031-62 40 00 hanna.ry­den@gp.se

Våld­täkt­san­kla­gel­ser­na mot Ta­riq Ra­ma­dan har ska­kat om det mus­lims­ka sam­fun­det i Frank­ri­ke. Den in­fly­tel­se­ri­ke te­o­lo­gen miss­tänks för att ha våld­ta­git två frans­ka kvin­nor, men ne­kar till på­stå­en­de­na.

Det var i sam­band med att We­ins­te­ins­kan­da­len ex­plo­de­ra­de och me­too-rö­rel­sen spreds som en löp­eld över världen i hös­tas som två kvin­nor an­kla­ga­de 55-åri­ge Ta­riq Ra­ma­dan för våld­täkt.

En av dem är 41-åri­ga Hen­da Ay­a­ri som tidigare var prak­ti­se­ran­de sala­fist och gift med en man till­hö­ran­de sam­ma kon­ser­va­ti­va gren av islam. Ef­ter att hon läm­nat bå­de sala­fis­men och ma­ken fick hon kon­takt med Ta­riq Ra­ma­dan via so­ci­a­la me­di­er 2011. Ra­ma­dan, som är schwei­zisk med­bor­ga­re, är känd för sitt för­svar av en mo­dern islam och dess plats i väst­värl­den. Han blev snart som en men­tor för Ay­a­ri och han fö­reslog att de skul­le ses i Paris vå­ren 2012. De träf­fa­des på ett ho­tell och det var där som en våld­täkt ska ha ägt rum. En­ligt Ay­a­ri ska Ra­ma­dan ha kas­tat sig över hen­ne. – HAN TOG stryp­tag så hårt att jag trod­de att jag skul­le dö, har hon sagt till tid­ning­en Le Pa­ri­si­en.

Ef­teråt var hon choc­kad och rädd och det var där­för som hon höll tyst om det på­ståd­da över­grep­pet. Någ­ra år se­na­re skrev hon en bok där hon be­rät­tar om sitt liv som sala­fist och hon kom att bli en ton­gi­van­de röst in­om den se­ku­lä­ra fe­mi­nis­tis­ka rö­rel­sen i Frank­ri­ke. I boken be­skrivs hän­del­sen i de­talj på ho­tel­let men ut­an att Ra­ma­dan nämns med namn. Det var först i hös­tas som hon släpp­te den bom­ben. – DET VAR #Ba­lan­ceTonPorc­kam­pan­jen som gjor­de att jag av­slö­ja­de hans namn, har hon sagt till Le Pa­ri­si­en, med hän­vis­ning till Frank­ri­kes ver­sion av Me­too som ung­e­fär be­ty­der ”be­rät­ta om ditt svin”.

Kort ef­ter att Ay­a­ri gått ut of­fent­ligt an­mäl­de en 40-årig mus­limsk kon­ver­tit att Ta­riq Ra­ma­dan våld­tog hen­ne på ett ho­tell­rum i den frans­ka sta­den Lyon 2009.

An­kla­gel­ser­na led­de till att te­o­lo­gen greps för två vec­kor se­dan och han sit­ter se­dan dess i fäng­el­se i Paris. Han för­ne­kar brott och kal­lar an­kla­gel­ser­na för en ”kom­plott” mot ho­nom. TEOLOGENS HÄL­SA HAR för­säm­rats un­der fäng­el­se­vis­tel­sen och han kom­mer en­ligt Le Pa­ri­si­en att fö­ras till sjuk­hus un­der tors­da­gen.

Över­grepps­an­kla­gel­ser­na har in­te ba­ra ska­kat om det mus­lims­ka sam­fun­det i Frank­ri­ke, ut­an i sto­ra de­lar av arab­värl­den där Ta­riq Ra­ma­dan, som är barn­barn till det mus­lims­ka bröd­ra­ska­pets grun­da­re Has­san alBan­na, är väl­digt po­pu­lär. Han är ock­så fli­tigt an­li­tad de­bat­tör i bå­de Frank­ri­ke och Storbritannien. I fle­ra år har han haft en pro­fes­sur i sam­ti­da islam­stu­di­er vid Ox­ford, men det sam­ar­be­tet har pa­u­sats me­dan ut­red­ning­en på­går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.