Berth har bli­vit sin egen lyc­kas smed

69 år gam­mal job­bar han 50-60 tim­mar i vec­kan, till sy­nes out­trött­lig i sin pas­sion att få ska­pa vack­ra for­mer. Berth Jo­hans­son smi­der bå­de sin egen och vår fram­tid.

Göteborgs-Posten - - NAMN - BRINNER FÖR ATT SKA­PA VACK­RA FOR­MER.

I en ned­lagd ce­ment­fa­brik strax ut­an­för det lil­la bo­hus­läns­ka sam­häl­let Ding­le be­dri­ver smi­des­konst­nä­ren Berth Jo­hans­son sin verk­sam­het i dag. Han som har svårt att ro­ta sig är till­ba­ka i si­na hemtrak­ter. Se­nast var det Ös­ter­len han läm­na­de bakom sig, i dag pend­lar han mel­lan Ding­le och Norr­täl­je.

Den gam­la ned­lag­da ce­ment­fa­bri­ken har ef­ter myc­ket slit bli­vit kom­bi­ne­rad bo­stad och smed­ja, det finns ock­så en ut­ställ­nings­hall där nya och gam­la konst­verk står upp­ställ­da. En vi­king­a­säng med drak­hu­vu­den, en de­talj som har bli­vit nå­got av Jo­hans­sons sig­num med åren. Runt om i bygg­na­den finns även bil­der som vi­sar re­sul­ta­tet av många års kre­a­tivt ar­be­te och oänd­li­ga tim­mars vid ”Svar­ta da­men”, det är så han kal­lar sin sto­ra ham­ma­re, verk­ty­get som tog hans konst till en helt ny ni­vå.

– Luft­ham­ma­ren är min kä­ras­te ägo­del, den är när­ma­re 100 år gam­mal. Ef­ter att ha till­ver­kats i Tyskland ham­na­de den hos Gö­te­borgs Bult där Bac­ka Te­a­ter lig­ger i dag,

Det gäl­ler för Berth Jo­hans­son att smi­da me­dan jär­net är varmt. 69 år gam­mal job­bar han fort­fa­ran­de mer än hel­tid

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.