Ei­nar He­lan­der

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Pro­fes­sorn, jubel­dok­torn och en av värl­dens främs­ta spe­ci­a­lis­ter på barn­re­ha­bi­li­te­ring Ei­nar He­lan­der har av­li­dit i sitt hem i Lis­sa­bon 89 år gam­mal. Närmast an­hö­rig är hust­run Mar­ga­ri­da.

Ei­nar He­lan­der blev me­di­ci­ne dok­tor och do­cent 1953 och dis­pu­te­ra­de 1957 även i bi­o­ke­mi vid Gö­te­borgs Uni­ver­si­tet där han 1967 ut­sågs till pro­fes­sor i me­di­cinsk re­ha­bi­li­te­ring. Från 1968 up­pe­höll han en lik­nan­de be­fatt­ning vid Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet i Stock­holm fram till 1974 då han re­kry­te­ra­des till Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO i Genè­ve som chef för dess ny­in­rät­ta­de re­ha­bi­li­te­rings­pro­gram för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning­ar.

Ei­nar He­lan­der led­de och ut­veck­la­de där un­der en 30-års­pe­ri­od fram­gångs­rikt en glo­bal stra­te­gi för när­ba­se­rad re­ha­bi­li­te­ring i ut­veck­lings­län­der be­nämnd CBR (Com­mu­ni­ty Ba­sed Re­ha­bi­li­ta­tion). Ge­nom fält­stu­di­er i ett an­tal av des­sa län­der för­stod han ti­digt att det var ore­a­lis­tiskt och di­rekt fel­ak­tigt att för­sö­ka in­fö­ra eu­ro­pe­is­ka re­ha­bi­li­te­rings­mo­del­ler. CBR-stra­te­gin byg­ger i stäl­let på att ta till va­ra och ut­veck­la de lo­ka­la ini­ti­a­tiv som i brist på na­tio­nel­la lös­ning­ar och stöd na­tur­ligt ut­veck­lats un­der lång tid. En vik­tig del i denna pro­cess var för­med­lan­det av kun­ska­per och fär­dig­he­ter. Ei­nar He­lan­der och hans med­ar­be­ta­re sam­man­ställ­de och ut­prö­va­de hand­bo­ken ”Trai­ning in the Com­mu­ni­ty for Pe­op­le with Di­sa­bi­li­ti­es” (se­nas­te upp­la­gan 1989) be­stå­en­de av 30 trä­nings­pa­ket med lätt­för­stå­e­li­ga tex­ter och skis­ser som se­dan kom att bli WHO:s of­fi­ci­el­la pro­gram.

Ei­nar He­lan­der fort­sat­te långt ef­ter sin pen­sio­ne­ring att med fort­satt ener­gi och en­tu­si­asm, nu in­om ra­men för FN:s Ut­veck­lings­pro­gram (UNDP), be­dri­va kurs­verk­sam­het och ut­giv­ning av hand­böc­ker för att fort­satt spri­da CBR. Un­der si­na se­na­re år, när häl­san bör­ja­de svik­ta, äg­na­de han sig med stort en­ga­ge­mang och upp­rörd­het åt att upp­märk­sam­ma många barns ut­satt­het för våld och över­grepp i böc­ker som ”The World of the De­fen­se­less” (2008) och ”Lost Li­ves” (2011).

Ei­nar He­lan­der var en myc­ket en­ga­ge­rad, en­tu­si­as­tisk och oer­hört kun­nig och idérik person. Han ha­de all­tid tu­sen idéer i hu­vu­det och kun­de säl­lan slå sig till ro med upp­nåd­da mål. Han äg­na­de he­la sitt liv åt in­ter­na­tio­nellt hjälp­ar­be­te för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning­ar. Hans ar­be­te och in­tro­duk­tion av CBR har be­tytt en re­vo­lu­tion i många av des­sa män­ni­skors liv runt om i världen.

Vi minns Ei­nar He­lan­der och hans be­ty­del­se­ful­la in­sat­ser med stor tack­sam­het och be­und­ran.

Tu­re Jöns­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.