Ralf Gyl­len­ham­mar: ”Änt­li­gen!”

Göteborgs-Posten - - KULTUR - JOHANNA HAGSTRÖM

Musta­sch­sång­a­ren blir pril­lig av lyc­ka och In Fla­mes-med­lem­men lad­dar med första­pres­sar. Så re­a­ge­rar me­tal-världen på Me­tal­li­cas pris.

Ralf Gyl­len­ham­mar, sång­a­re i Mustasch är all­de­les till sig när GP ring­er upp.

– Änt­li­gen, sä­ger jag ba­ra! Så jäv­la styv­mo­der­ligt som hård­roc­ken har bli­vit be­hand­lad un­der al­la år. Jag sä­ger som Max Mar­tin: Var­för ska al­la ut­om me­tal få bi­drag? Det var på ti­den.

Hur stor på­ver­kan har Me­tal­li­ca haft på mu­siksce­nen?

– Det sto­ra med dem är att de in­te har va­rit ett dugg räd­da för att tes­ta nya sa­ker. De trod­de på sin grej och har in­te följt nå­gon trend ut­an va­rit trend­sät­tan­de själ­va. De är inga fe­gi­sar och nu är de stör­re än Sto­nes.

Gil­lar du dem själv? —

”Jag tror det öpp­nar upp väl­digt myc­ket. De är flagg­bä­ra­re för den tyng­re me­talsce­nen. Att säl­ja ut Ul­le­vi sä­ger väl allt, men det här är sista fo­ten ge­nom väg­gen.”

Som fan! Jag har ald­rig träf­fat nå­gon av dem, men hop­pas såklart att vi får spe­la på ga­lan. Jag sms:ar ge­nast att vi spe­lar gra­tis! ANDERS IWERS som spe­lar i Ti­a­mat och är hård­rocks­ex­pert på Beng­ans, har en nå­got sva­la­re in­ställ­ning.

– De är ab­so­lut väl­för­tjän­ta av pri­set, men om man ska ge det till ett ban­bry­tan­de me­ta­land så är det kons­tigt att de hop­par över Motör­he­ad och Black Sab­bath.

Vad be­ty­der pri­set för metal­värl­den?

In­te så myc­ket alls. Metal­värl­den be­kym­rar sig in­te om Po­lar­pri­set. Det är klart att det är ett er­kän­nan­de, men be­ty­der in­te så myc­ket i det sto­ra he­la för gen­ren. En klapp på hu­vu­det.

Han fun­de­rar ock­så på vem som ska gö­ra den tra­di­tions­en­li­ga tolk­ning­en av vin­na­rens mu­sik på pris­ut­del­ning­en och spår att det in­te blir nå­got band i sam­ma gen­re.

-- Jag skul­le bli skit­glad om det blir In Fla­mes, men det tviv­lar jag på. Det vo­re än­nu här­li­ga­re om ett yng­re dödsme­tall­band gick upp på scen, men det blir väl Bo Kas­pers. NICLAS ENGELIN från just In Fla­mes blev i al­la fall väl­digt glad när pri­set of­fent­lig­gjor­des.

– Det är fan­tas­tiskt. Det in­ne­bär en ac­cep­tans för den li­te hår­da­re mu­si­ken, även om Me­tal­li­ca nu­mer NICLAS ENGELIN (IN FLA­MES), om pri­sets be­ty­del­se är väl­digt mainstream.

Han är själv ett stort fan och minns väl när han köp­te sin förs­ta Me­tal­li­ca­ski­va på Frölun­da torg 1984.

– Se­dan dess har det va­rit kär­lek. Fort­fa­ran­de kan han kän­na pir­ret när ido­ler­na släp­per en ny ski­va.

– Jag minns när vi tur­ne­ra­de i USA och de släpp­te Hard­wi­red ... to self-de­struct. Jag och en kom­pis tog taxi till Rough Tra­de i Bronx, det kän­des som vi var 15-16 år igen. Vi var en dag för ti­di­ga men fick kö­pa varsitt ex på röd vi­nyl än­då.

Vad tror du att pri­set be­ty­der för me­talsce­nen?

– Jag tror det öpp­nar upp väl­digt myc­ket. De är flagg­bä­ra­re för den tyng­re me­talsce­nen. Att säl­ja ut Ul­le­vi sä­ger väl allt, men det här är sista fo­ten ge­nom väg­gen.

Han tve­kar in­te på frå­gan om han skul­le tac­ka ja till att gå på pris­ut­del­ning­en.

– Får jag en in­bju­dan ska jag stå där på rö­da mat­tan med min sam­ling av första­pres­sar för att få dem sig­ne­ra­de, ha­ha. FILIPPA NÄSSIL i Thun­der­mot­her gil­lar va­let av pris­ta­ga­re.

– Min spon­ta­na re­ak­tion är att det är skit­kul att ett så otip­pat band får kom­ma in i den kret­sen, sä­ger hon.

– Sen tän­ker jag att de knap­past är någ­ra mu­si­ka­lis­ka vir­tu­o­ser, ha­ha. Men ba­ra att de har hål­lit ihop som band i så många år gör att de för­tjä­nar pri­set.

Vem bor­de få tol­ka Me­tal­li­ca på pris­ut­de­ling­en?

– Då skul­le jag väl­ja en tidigare pris­ta­ga­re, Yous­sou N’Dour. En af­ri­kansk tolk­ning vo­re häf­tigt att hö­ra. El­ler Sousou och Ma­her Cis­so­ko. De är skit­bra!

Ar­kiv­bild: ELISABETH ALVENBY

GLAD I DAG OCK­SÅ. ”Det sto­ra med dem är att de in­te har va­rit ett dugg räd­da för att tes­ta nya sa­ker”, sä­ger Ralf Gyl­len­ham­mar om Me­tal­li­ca.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.