Po­e­tisk sa­tir över lit­te­ra­tur­värl­dens jakt på stjär­nor

Göteborgs-Posten - - KULTUR - MATTIAS HAGBERG JAN HOLMBERG

De tyngd­lö­sa är vac­ker och bit­vis glim­ran­de, men allt­för kon­stru­e­rad för att gri­pa tag på all­var. Mattias Hagberg har läst Va­le­ria Lu­i­sellis de­but­ro­man. Över­sätt­ning: Anna­ka­rin Thor­burn Rámus Jag gil­lar an­sla­get i Va­le­ria Lu­i­sellis ro­man De tyngd­lö­sa, nu på svens­ka i fin över­sätt­ning av Anna­ka­rin Thor­burn. I Mex­i­co Ci­ty sit­ter en ung små­barns­mor och för­sö­ker skri­va en ro­man, men hen­nes ar­be­te av­bryts he­la ti­den av var­dags­li­vet. Tex­ten blir splitt­rad och frag­men­ta­risk. Hen­nes eg­na be­trak­tel­ser över li­vet som mor och för­fat­ta­re fly­ter sam­man med ge­stal­ter­na i den ro­man hon för­sö­ker skri­va. Grän­ser­na luck­ras upp och det blir ef­ter­hand allt mer oklart vem som egent­li­gen ta­lar ge­nom tex­ten. VID SI­DAN AV små­barns­mam­man bärs ro­ma­nen upp av två and­ra rös­ter. Dels den mex­i­kans­ke po­e­ten Gil­ber­to Owen, som lev­de och ver­ka­de i USA från slu­tet av tju­go­ta­let fram till sin död 1952. Och dels av en ung över­sät­ta­re från spans­ka till eng­els­ka som le­ver i New York, och som möj­li­gen är små­barns­mam­man som ung.

Fram­för allt fal­ler jag för den se­na­re be­rät­tel­sen, den om över­sät­ta­ren. Den är en sorts po­e­tisk sa­tir över lit­te­ra­tur­värl­dens stän­di­ga jakt ef­ter nya fix­stjär­nor. Över­sät­ta­ren job­bar på ett li­tet för­lag som spe­ci­a­li­se­rat sig på att snif­fa upp okän­da la­ti­na­me­ri­kans­ka för­fat­ta­re. Må­let är he­la ti­den att hit­ta en ny Ro­ber­to Bo­laño el­ler en ny Gabri­el Gar­cía Már­quez – och där­med säk­ra eko­no­min. JA, DET FINNS myc­ket att tyc­ka om i den här ro­ma­nen. Här finns sce­ner som glim­rar av po­e­tisk skär­pa och här finns brän­nan­de tan­kar om lit­te­ra­tu­rens vä­sen. Men som hel­het skär det sig ty­värr. Trots att Va­le­ria Lu­i­selli skri­ver be­hag­ligt och mu­si­ka­liskt

Gång på gång kom­mer jag på mig själv med att tän­ka mer på hur smart allt är hop­fo­gat än på vad jag fak­tiskt lä­ser.

kom­mer tex­ten ald­rig till liv. Kon­struk­tio­nen, allt­så själ­va idén att lå­ta ro­ma­nens oli­ka rös­ter växa sam­man, läg­ger sig he­la ti­den i vägen för ge­stalt­ning­en. Gång på gång kom­mer jag på mig själv med att tän­ka mer på hur smart allt är hop­fo­gat än på vad jag fak­tiskt lä­ser. Det är synd, för jag upp­le­ver – näs­tan på varen­da rad – att Va­le­ria Lu­i­selli har po­ten­ti­al att skri­va nå­got ut­ö­ver det van­li­ga.

Kanske skul­le hon ha gett sig själv en lät­ta­re upp­gift. Me­ta­lit­te­ra­tur ris­ke­rar ju all­tid att ra­sa sam­man un­der sin egen tyngd, un­der den in­tel­lek­tu­el­la över­bygg­na­den.

Bild: DIEGO BERRUECOS

OMTALAD. Va­le­ria Lu­i­sellis De tyngd­lö­sa är för­fat­ta­rens förs­ta ro­man som över­satts till svens­ka. Norsted­ts Norsted­ts

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.