Uppsving för te­ch­no i Gö­te­borg

Dans­mu­siksce­nen i Gö­te­borg re­du­ce­ras of­ta till en ur­säkt för att få va­ra ute sent. Men bakom fes­ter­na finns ett en­ga­ge­mang som lig­ger bakom ar­range­mang i världs­klass. GP har pra­tat med te­ch­no­ar­ran­gö­ren Mag­nus Ny­lan­der.

Göteborgs-Posten - - KULTUR - FIXAR FESTER.

Den tred­je mars ord­nas stor te­ch­no­fest i det gam­la båt­var­vet Lind­hol­men Event & Nö­jes lo­ka­ler på Hi­sing­en. Den ar­ran­ge­ras av Gö­te­borgs­ba­se­ra­de bok­nings­bo­la­get Tzar till­sam­mans med två av te­ch­no­sce­nens all­ra främs­ta skiv­bo­lag – Dir­ty Hands och Boss­mu­sik. En av kväl­len dj:s är Bel­la Sar­ri, au­stra­li­ens­ka med bas i Ber­lin, som re­gel­bun­det spe­lar på det mytomspun­na te­ch­no­temp­let Berg­hain i den tys­ka hu­vud­sta­den. Hon är ba­ra en av många hyl­la­de eu­ro­pe­is­ka dj:s som pas­se­rar sta­dens dans­mu­sikscen. En scen, som trots att den går un­der ra­darn för många Gö­te­bor­ga­re, är i högs­ta grad le­van­de. – GÖ­TE­BORG ÄR nog lätt den stad i Sve­ri­ge där det rejvas mest per ca­pi­ta, sä­ger Mag­nus Ny­lan­der.

Mag­nus Ny­lan­der, 23 år, är en del av Tzar och ar­ran­ge­rar am­bu­le­ran­de fester med si­na kom­pi­sar un­der nam­net Über. Han tyc­ker att Gö­te­borg på fle­ra sätt har va­rit en tack­sam mil­jö att ska­pa en le­van­de dans­kul­tur i.

– Vi bor i en gans­ka li­ten stad så när det görs så­da­na här fester får de bra ge­nom­slag, sä­ger han. Det finns en ef­ter­frå­gan på det vi gör. MAG­NUS TYC­KER ATT dans­mu­si­ken i Gö­te­borg be­fin­ner sig i en in­tres­sant fas och även om den de se­nas­te åren sett ett uppsving har sce­nen en lång tra­di­tion i sta­den.

Gö­te­borg var ti­digt ute vad gäl­ler dans­mu­sik i Sve­ri­ge. I pun­kens ef­ter­dy­ning­ar i slu­tet av 1980-ta­let le­ta­de sta­dens ung­do­mar ef­ter näs­ta sto­ra grej. I Eng­land ex­plo­de­ra­de Acid House-vå­gen och det tog in­te lång tid in­nan det som kal­la­des ”the se­cond sum­mer of lo­ve” ex­por­te­ra­des till Sve­ri­ge. Den förs­ta rik­ti­ga rejv­fes­ten ska ha ar­ran­ge­rats av just eng­els­män i en in­du­stri­lo­kal i Tors­lan­da 1989. Ef­ter en blomst­ran­de förs­ta hal­va DE SE­NAS­TE ÅRENS uppsving har i me­di­er­na of­ta be­skri­vits som en re­ak­tion på de änd­ra­de öp­pet­ti­der­na på kro­gen, men en stör­re del ska nog till­skri­vas det ar­be­te en hän­gi­ven stom­me ar­ran­gö­rer gjort.

– De fles­ta av oss som ar­ran­ge­rar gör det på grund av kär­le­ken till mu­si­ken och dan­sen, sä­ger Mag­nus. Vi har idéer som vi helst in­te kom­pro­mis­sar med och då mås­te vi tän­ka ut­an­för box­en.

Den förs­ta fes­ten Mag­nus och hans kom­pi­sar ar­ran­ge­ra­de var på en mi­li­tär­bi­o­graf i Kvi­berg 2014. Se­dan dess har de ar­be­tat för att näs­ta fest ska bli bätt­re än den för­ra och de läg­ger ner myc­ket jobb och tid på de­ras pro­jekt.

– Att tjä­na peng­ar är ald­rig driv­kraf­ten, vi spräc­ker än­då all­tid vå­ra bud­ge­tar, sä­ger han. Vi gör allt själ­va, byg­ger ljud och ljus och bo­kar dj:s.

Ett av de­ras mer spek­ta­ku­lä­ra

”Vår publik kom­mer främst av en an­led­ning – för att dan­sa”, sä­ger ar­ran­gö­ren Mag­nus Ny­lan­der som ska an­ord­na Tzar te­ch­no­fest på Lind­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.