Nytt presstöd ska ge mer lo­kal jour­na­li­stik

Göteborgs-Posten - - KULTUR - TT och TOBIAS HOLMGREN

Mer lo­kal jour­na­li­stik och mer tek­nik­ne­utralt stöd är hu­vud­lin­jer­na i för­sla­get till nytt presstöd som sju par­ti­er står bakom. Men det kom­mer knap­past att mär­kas i Västsve­ri­ge.

– Med det här me­di­e­stö­det, med in­no­va­tions­stöd och vi­ta fläc­ken­stöd för lo­kal jour­na­li­stik, put­tar vi bran­schen i rätt rikt­ning sam­ti­digt som vi ock­så in­ve­ste­rar i det som gör skill­nad på lång sikt, sä­ger kul­tur- och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke (MP). En­ligt för­sla­get ska presstö­det hö­jas med 55 mil­jo­ner näs­ta år, och yt­ter­li­ga­re 55 mil­jo­ner 2020. To­talt mot­sva­rar det en ök­ning på 20 pro­cent från da­gens ni­vå, sam­ti­digt som drifts­stö­det för me­de­loch hög­fre­kven­ta tid­ning­ar höjs med cir­ka 10 pro­cent. Det sy­stem som re­ge­rings­par­ti­er­na, Väns­ter­par­ti­et och de fy­ra bor­ger­li­ga Al­li­ans­par­ti­er­na, al­la för­u­tom Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, fö­re­slår in­ne­bär att stö­det re­no­ve­ras och får en del nya in­slag. ETT STÖD FÖR lo­kal jour­na­li­stik in­förs. Det ska ges till me­di­er i om­rå­den av lan­det som är el­ler har bli­vit vi­ta fläc­kar. Stö­det kan bli som högst en mil­jon kro­nor per år och om­rå­det som ska täc­kas in är van­li­gen en kom­mun.

En an­nan ny­het är det re­for­me­ra­de in­no­va­tions­stö­det. Bå­de det och vi­ta fläc­ken-stö­det syf­tar till, en­ligt de sju par­ti­er­na, att ”stär­ka de­mo­kra­tin” ge­nom att ”främ­ja all­män­he­tens till­gång till obe­ro­en­de ny­hets­för­med­ling i he­la lan­det. Stö­det kan ges till tryck­ta tid­ning­ar, till webb­si­dor, el­ler jour­na­li­stik i ra­dio el­ler rör­lig bild. De fles­ta som ut­ta­lat sig in­om me­diebran­schen väl­kom­nar sats­ning­en, men det finns gott om frå­gor. LENNART WEIBULL, se­ni­or­pro­fes­sor

– Det är för­stås jät­tein­tres­sant om vi kan få möj­lig­het till än­nu mer lo­kal när­va­ro. Men vad hän­der när peng­ar­na är slut? Stö­det ska ju in­te en­bart gå till tid­ning­ar ut­an det kan ock­så hand­la om en ren di­gi­tal när­va­ro. Och vad är lo­kal när­va­ro? Mås­te det fin­nas en lo­kal­re­dak­tion el­ler kan man va­ra när­va­ran­de i kom­mu­nen två gång­er i vec­kan? Det krävs myc­ket mer de­tal­jer, sä­ger Jes­si­ca Wenn­berg, chefre­dak­tör på Väs­ter­bot­tens-Ku­ri­ren. AND­RA FUNDERINGAR SOM lyfts hand­lar om hur stö­det ska för­de­las, att det fort­fa­ran­de an­ses lågt i jäm­fö­rel­se med stö­det till pub­lic ser­vice, och att det öka­de dis­tri­bu­tions­stö­det möj­li­gen in­te är till­räck­ligt i ett me­di­e­kli­mat där allt fler me­di­e­hus över­vä­ger att gå över till post­dis­tri­bu­tion.

Lennart Weibull är se­ni­or­pro­fes­sor i mass­me­di­e­forsk­ning vid JMG i Gö­te­borg. Han tror in­te att för­sla­get till nytt presstöd kom­mer att på­ver­ka Gö­te­borgs och krans­kom­mu­ner­nas me­die­be­vak­ning nämn­värt.

– Om jag för­stått det rätt ver­kar det främst rö­ra sig om en in­sats för kom­mu­ner ut­an me­die­be­vak­ning, och det är in­te ut­mär­kan­de för Västsve­ri­ge. Be­ho­ven är rim­li­gen stör­re i den norr­länds­ka gles­byg­den. Men det är först när vi vet hur det ska tilläm­pas som det går att ut­ta­la sig med sä­ker­het, sä­ger han.

– Även för­orts­om­rå­den sär­skilt kring stor­stä­der­na är of­ta vi­ta fläc­kar i jour­na­li­sti­ken, men om den nya stöd­for­men kom­mer att änd­ra på det går än­nu in­te att sä­ga..

I Gö­te­borg är GP:s do­mi­nans stor, me­dan mind­re tid­ning­ar som nu ned­lag­da Gö­te­borgs Fria Tid­ning har haft svårt att kla­ra sig. Kom­mer presstö­det att ut­jäm­na kon­kur­ren­sen?

– Det tror jag knap­past. Det tra­di­tio­nel­la presstö­det har främst bi­dra­git till att vid­makt­hål­la rå­dan­de struk­tu­rer. Det hind­rar in­te att det va­rit till hjälp för att eta­ble­ra en­dags­tid­ning­ar, men det nu­va­ran­de stö­det räck­te up­pen­bar­li­gen in­te till Fria tid­ning­en. Jag är ock­så osä­ker om en drift­stöds­höj­ning på 10 pro­cent är till­räck­lig för att åstad­kom­ma nå­gon för­änd­ring.

”Om jag för­stått det rätt ver­kar det främst rö­ra sig om en in­sats för kom­mu­ner ut­an me­die­be­vak­ning, och det är in­te ut­mär­kan­de för Västsve­ri­ge. Be­ho­ven är rim­li­gen stör­re i den norr­länds­ka gles­byg­den.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.