Eriksson och Ro­berts kla­ra för Ran­ders

Göteborgs-Posten - - SPORT - EMMA TONNVIK emma.tonnvik@gp.se FRED­RIK JANLIND fred­rik.janlind@gp.se

Sä­ve­hofs Julia Eriksson har pre­cis kom­mit till­ba­ka ef­ter rygg­ska­dan. I går pre­sen­te­ra­des hon, till­sam­mans med Ja­mi­na Ro­berts, för dans­ka Ran­ders HK.

– Jag har he­la mitt liv ve­lat kom­ma ut­om­lands, sä­ger Julia Eriksson.

Ef­ter en lång ska­de­från­va­ro har Julia Eriksson pre­cis kom­mit till­ba­ka på pla­nen för Sä­ve­hof. Nu är hon klar för dans­ka Ran­ders HK.

– Det känns väl­digt ro­ligt. Jag har he­la mitt liv ve­lat kom­ma ut­om­lands och kun­na sat­sa på hand­bol­len och nu har jag nått ut och ta­git ste­get. Ran­ders känns som en bra klubb att kom­ma till, sä­ger Julia Eriksson.

Den se­nas­te sä­song­en blev in­te som hon öns­kat. Från no­vem­ber 2016 kun­de hon in­te spe­la för fullt på grund av en rygg­ska­da. Hon spe­la­de till och från un­der slut­spe­let för­ra året och ope­re­ra­des i sep­tem­ber. Först i bör­jan av januari kun­de hon gö­ra come­back för Sä­ve­hof och i se­nas­te mat­chen spe­la­de hon 30 mi­nu­ter.

– Det blir bätt­re och bätt­re och jag or­kar mer och mer. Den fy­sis­ka for­men är in­te helt där men går bätt­re, jag är på god väg. KONTRAKTET MED RAN­DERS är skri­vet på två år och hon an­slu­ter till klub­ben i sommar. In­nan det ska hon av­slu­ta sä­song­en med Sä­ve­hof.

– Det är fullt fo­kus på det nu, att av­slu­ta bra.

Även för­re Sä­ve­hof-spe­la­ren och lands­lags­stjär­nan Ja­mi­na Ro­berts pre­sen­te­ra­des i går för två år med klub­ben. Hon kom­mer närmast från un­gers­ka Èr­di, dit hon kom så sent som in­för sä­song­en.

– Jag kän­de ti­digt un­der den här sä­song­en att även­ty­ret i den här klub­ben in­te blir sär­skilt lång­va­rigt. Jag kän­de att jag vil­le till­ba­ka till nå­got tryggt och även om det in­te är pre­cis som hem­ma så är det de närms­ta man kan kom­ma, sä­ger hon.

Vad var det som in­te känns bra i Ung­ern?

– Det är väl­digt an­norlun­da här och vi trä­nar skit­myc­ket. Min kropp kla­rar in­te av det och det är så myc­ket som är an­norlun­da här. Det blev in­te så kul som jag ha­de hop­pats.

TILL DAN­MARK. Sä­ve­hofs Julia Eriksson får till Ran­ders, lik­som den tidigare Sä­ve­hof-spe­la­ren Ja­mi­na Ro­berts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.