Par­fy­me­rad luft för­bjuds på gal­le­ri­or

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT -

ÖVERKÄNSLIGHET: Be­sö­ka­re till två oli­ka shop­ping­cent­rum i Stock­holms­om­rå­det har fått be­svär i form av mi­grän och ir­ri­te­ra­de luft­vä­gar. Or­sa­ken tros va­ra den doft­sat­ta in­ne­mil­jön på gal­le­ri­or­na.

När häl­so- och sjuk­vårds­nämn­der­na i de ak­tu­el­la kommunerna be­sök­te gal­le­ri­or­na fann man en tyd­lig par­fymdoft i en­tré­er och to­a­let­ter, skri­ver Ak­tu­ell håll­bar­het. Ett för­bud ut­fär­da­des, som gal­le­ri­or­na över­kla­ga­de, och sa­ken har nu av­gjorts i Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len. Den går på nämn­der­nas lin­je och för­bju­der par­fy­me­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.