Fak­ta: ANC

Göteborgs-Posten - - VÄRLDEN -

■ Afri­kans­ka Na­tio­nal­kon­gres­sen (ANC) bil­da­des 1912, or­ga­ni­sa­tio­nen fick sitt nu­va­ran­de namn 1923.

■ När det av vi­ta af­ri­kan­der do­mi­ne­ra­de Na­tio­na­list­par­ti­et kom till mak­ten 1948 in­för­des for­mellt

apart­heid, ras­åt­skill­nads­po­li­tik.

■ ANC ge­nom­för­de fred­li­ga pro­tes­ter men un­der 1960-ta­let be­slöt or­ga­ni­sa­tio­nen att kam­pen mot apart­heidre­gi­men ock­så skul­le bli väp­nad. En av dem som fängs­la­des var Nel­son Man­de­la.

■ Man­de­la fri­gavs 1990 ef­ter att han in­lett för­hand­ling­ar med Na­tio­na­list­par­ti­et om en fred­lig över­gång till ett de­mo­kra­tiskt Syd­af­ri­ka. År 1994 hölls de förs­ta de­mo­kra­tis­ka

va­len i Syd­af­ri­ka. ANC vann stort och Nel­son Man­de­la blev lan­dets förs­te svar­te pre­si­dent.

■ ANC har se­dan dess be­hål­lit sin

ma­jo­ri­tet i par­la­men­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.